Столичен Омбудсман

Подайте жалба

Документи

Екип

Дейности

Бюлетин

Въпроси и отговори

Свържи се с нас

Адрес:  ул.  "11 август"  4,  ет. 3
София 1000
Телефон: 02/9873449, 02/9871341, 0887 873 962
Факс: 02/9862785
E-mail:
ombudsman@sofia.bg

Приемно време:
Всеки работен ден

От 09:00 до 17:00 ч.

Изтегляне на документа

 • Право на отговор
 • В отговор на излъченото на 16.06.2024 г. в ефира на Телевизия БТВ предаване „120 минути“

   Статутът и дейността на обществения посредник са уредени в чл. 21а от Закона за местното самоуправление и местната администрация, в чл. 3 от Правилника за организацията и дейността на Столичния общински съвет и в Правилника за организацията и дейността на обществения посредник на територията на Столична община.
   В Столична община вече 23 години има обществен посредник, който съдейства за спазване на правата и законните интереси на гражданите пред органите на местното самоуправление и местната администрация. Дейността се осъществява чрез подаване на предложения и препоръки до местните органи, автори на оспорваните актове, или до горестоящите им органи. Длъжността е създадена с Решение на СОС от 23.05.2001 г. На 27.07.2001 г. СОС избира за първи обществен посредник Антоанета Цонева. С решение от 23.09.2004 г. за обществен посредник е избран Ангел Стефанов, който изпълнява два мандата. Общественият посредник е длъжен да изпълнява правомощията си до встъпване в длъжност на новоизбрания обществен посредник (чл. 14, ал. 2 от Правилника).
  С Решение № 282 от 29.05.2014 г. на Столичния общински съвет съм избрана за обществен посредник на територията на Столична община. В дейността си се придържам стриктно и неотклонно към принципите за законност, обективност и безпристрастност.
      Многократно съм заявявала, че не подкрепям публично наложилото се понятие „столичен омбудсман“, което не съответства на рамкираните функции на длъжността, и никога не съм се представяла за омбудсман. Но свободното изразяване на всеки, включително и на общински съветници, е тяхно право.  Адресите на електронната страница и на електронната поща са наследени от предходните обществени посредници и предвид факта, че са наложени в публичната среда, не смятам, че е необходима тяхната промяна.
      В периода 2020-2023 г. на територията на „Южен парк - II част“ са провеждани събития от Раздел „Открити сцени - логистична и/или финансова подкрепа" към Програма „Календар на културните събития на Столична община“. Процедурата по заявяване на събития по този раздел, кандидатстване за включването им в Календара на културните събития на Столична община през 2024 г. и одобряването на проекти се извършва в Дирекция „Култура" – Столична община. Утвърждаването и финансирането на проектите, одобрени от експертни комисии по Програма „Календар на културните събития на Столична община“, става с решение на Столичния общински съвет.
  През 2022 г., при разглеждане на жалби, свързани с провеждането на фестивала, изразих становище, което е публикувано на електронната страница на обществения посредник https://www.sofiaombudsman.bg/document.php?id=57.
  Позицията ми е принципна: За дълготрайни събития трябва да има друг ред за предоставяне и контрол по опазването на общинските терени. Провеждането им в паркова среда и места за отдих до жилищни квартали трайно нарушава спокойствието на живеещите и влияе отрицателно върху качеството на жизнената среда с прекомерно шумово замърсяване. Предвид отговорността на общинските органи за поддържане на здравословна градска среда, като най-подходяща мярка, удовлетворяваща в значителна степен интересите на всички страни, съм предлагала занапред, при провеждане на дълготрайни събития, да се търсят други подходящи общински терени, отдалечени от гъсто населени жилищни квартали. Становището от 2023 г. е публикувано на адрес https://www.sofiaombudsman.bg/document.php?id=85.
  На 19 януари тази година до мен и до редица общински, държавни и европейски институции бе внесена жалба, придружена с над 600 подписа на граждани, живеещи в близост до парка, в който четири години поред през цялото лято се провежда фестивалът „София Съмър Фест“. Жалбоподателите са против поредното му издание в „Южен парк – II част“ и за преместването му на друго място. Това е форма на своеобразен обществен контрол върху общински дейности, ако с тях се нарушава правото им на здравословна градска среда.
  На 7 февруари изпратих свое становище по жалбата до СОС и до Кмета на Столична община. През март 2024 г. жалбата бе разгледана в постоянните комисии към СОС за връзки с гражданското общество и по обществен ред и сигурност. В тези комисии и в Постоянната комисия по образование, култура, наука и културно многообразие бяха изслушани представители на гражданите и организаторите на фестивала. Проведох срещи с двете страни поотделно. Становището ми бе разгледано в Комисията по опазване на околната среда, земеделие и гори. В нито един момент не съм искала „фестивалът да бъде затворен“. За заседанията на комисиите се прави видеозапис и моите изказвания могат да бъдат проследени във фейсбук страницата на СОС. Становището ми е публикувано на електронната страница на обществения посредник на адрес https://www.sofiaombudsman.bg/document.php?id=92.
      Приемам като отговор и на моите предложения заявеното от главния архитект на Столична община в заседание на Комисията за връзки с гражданското общество към СОС на 16.04.2024 г., че е започнала работа по търсене на други локации, които да бъдат определени като места за кампанийни събития и да не провокират подобно напрежение.
      Безспорно е правото на организаторите на фестивала да търсят най-подходящата локация. Неоспоримо и неотменимо е и правото на живеещите в близост, които търпят четири години поред тримесечен шумов тормоз (независимо че събитието не се простира извън разрешените часове) да търсят защита. Правото на здравословна и благоприятна околна среда е установено в чл. 55 от Конституцията на Република България. Нормативната уредба защитава това право, гарантира опазването и поддържането на зелената система и изисква специален ред за допускане на преместваеми и търговски обекти в нея само след проведено обществено обсъждане.      
      Публикувано на 19 юни 2024 година.

   

  © Всички права запазени. Този сайт е създаден от Softech.