Столичен Омбудсман

Подайте жалба

Документи

Екип

Дейности

Бюлетин

Въпроси и отговори

Свържи се с нас

Адрес:  ул.  "11 август"  4,  ет. 3
София 1000
Телефон: 02/9873449, 02/9871341, 0887 873 962
Факс: 02/9862785
E-mail:
ombudsman@sofia.bg

Приемно време:
Всеки работен ден

От 09:00 до 17:00 ч.

Изтегляне на документа

 • Становище относно провеждането на „София Съмър Фест“ на територията на Южен парк – II част
 • Становище относно провеждането на „София Съмър Фест“ на територията на Южен парк – II част

    Част от посочените в жалбата проблеми, съпътстващи фестивала, са установени и от обществения посредник и за решаването им са внасяни предложения през изминалите години. През 2022 г. е изразено писмено становище пред кмета на Столична община и Столичния общински съвет по провеждането на събития, които не са еднодневни и в някои случаи продължават три месеца. Повод бяха няколко жалби, разгледани в заседание на постоянната Комисия за връзки с гражданското общество към СОС от 21.06.2022 г., свързани с предстоящото към онзи момент, за трета поредна година, провеждане на „София Съмър Фест“ в Южен парк – II част. В жалбите се акцентира върху произвеждания в продължение на три месеца шум, съпровождащ фестивалните събития. Общественият посредник изразява принципна позиция, че провеждането на това и подобни дълготрайни събития в паркова среда и място за отдих, в близост до жилищни квартали, нарушава спокойствието на живеещите и влияе отрицателно върху качеството на жизнената среда с прекомерно шумово замърсяване. Отправени са предложения за мерки при бъдещи разрешения за провеждане на продължителни във времето мероприятия:

  - периодичен и внезапен контрол от оправомощени органи за допустимите стойности на шума, в различни часове, вечер и в почивни дни;

  - допълване на тогава действащата Наредба за обществения ред с регламент за провеждане на събития, продължаващи дълго време;

  - комисия от представители на общински дирекции със съответни правомощия да установява спазването на условията в разрешението за провеждане и срочното отстраняване на щети по общинско имущество;

  - преосмисляне на практиката такива мероприятия да се провеждат в централната част на града, в паркова площ и в силно урбанизирана територия.

  През 2023 г., при обществените консултации по Доклад с рег. № СОА23-ВК66-4509/05.05.2023 г. за приемане на Проект на Наредба за реда и условията за провеждане на масови мероприятия, опазване на общински имоти и вещи, предназначени за общо ползване и шума в жилищни сгради на територията на Столична община, Лилия Христова внесе предложения за въвеждане на регламент за масови мероприятия, продължаващи повече от един ден върху общински площи в урбанизирани територии, в паркови и рекреационни зони и в близост до жилищни квартали. Продължителността на провеждане и териториалното им разполагане налагат специфични изисквания, които да гарантират защита от шумово и битово замърсяване и безопасно придвижване до мястото на събитието. Конкретно предложенията са за:

  - определяне на период, след който масовото мероприятие да се смята за дълготрайно събитие;

  - разрешението за провеждане на такова мероприятие да става по друг ред, с който да не се допуска траен дискомфорт в жилищни квартали и в зони за възстановяване и отдих;

  - да се гарантира непрекъснат контрол от оправомощените органи по Закона за защита от шума в околната среда.

  В отговор и на жалбата против провеждането в „Южен парк - II част“ на летния фестивал „София Съмър Фест“, тези предложения се поставят отново на вниманието на общинските органи, с мотиви:

  Според Закона за здравето (§1, т. 12, б. „г“) шумът и вибрациите в жилищни и обществени сгради и в урбанизирани територии са фактори на жизнената среда. В Закона за опазване на околната среда шумовете и вибрациите са сред факторите, които замърсяват или увреждат околната среда (чл. 5).

  Законът за защита от шума в околната среда (ЗЗШОС) въвежда защита от вредното въздействие на фактора шум. Забранено е озвучаването от физически лица, търговски обекти и обекти в областта на услугите на открити площи в зони и територии, предназначени за жилищно строителство, рекреационни зони и територии и зони със смесено предназначение, за времето от 14,00 до 16,00 ч. и от 23,00 до 8,00 ч. Изключения се допускат при провеждане на обществени мероприятия на открито, като озвучаването им се осъществява при условия и по ред, определени с наредба на общинския съвет. Тези изключения следва да се тълкуват като събития с еднократен и кратковременен характер. В чл. 28б на ЗЗШОС се посочва задължението на регионалната здравна инспекция (РЗИ), при подадени жалби и сигнали за излъчване на шум над граничните стойности, в срок до 3 дни да извърши измерване на нивото на шума. Кметовете на общини или упълномощени от тях длъжностни лица упражняват контрол за спазване на този закон в тихите и урбанизираните територии (чл. 22, ал. 1). При необходимост от измерване на нивото на шума, контролът се осъществява съвместно с регионалните органи на Министерството на здравеопазването (РЗИ).

  Съгласно чл. 3, ал. 2 от Наредбата за реда и условията за провеждане на масови мероприятия, опазване на общински имоти и вещи, предназначени за общо ползване и шума в жилищни сгради на територията на Столична община, спортни, културни, обществени и други масови мероприятия, както и сватбени, семейни и фирмени тържества, могат да се провеждат на открити общински имоти за периода от 08.00 до 22.00 часа, а на 31 декември - 1 януари от 08.00 до 01.00 часа. Изброените мероприятия са с еднократен и еднодневен характер. Уредбата не обхваща масови събития с дълга продължителност.

  Тримесечният фестивал „София Съмър Фест“ се провежда в столичен парк – тиха зона и място за отдих и възстановяване, през летните месеци, когато зеленината и прохладата привличат хора в парка. Мястото се намира в урбанизирана територия, с плътно жилищно застрояване, близо до центъра на столицата. Обитателите на жилищните сгради покрай двата натоварени булеварда – „Черни връх“ и „Арсеналски“, са подложени на допълнителен тримесечен локален източник на шум. Озвучената деветдесет дни зона създава траен дискомфорт за тях.

  Периодът на фестивала съвпада с годишни отпуски, дълга ученическа ваканция и топли летни вечери. Ограденото фестивално пространство не защитава разхождащите се в парка от целодневния шум, предизвикван от музикално-артистични програми, излъчвани филми, репетиции, проби на озвучителни уредби и др. Силните звукови вълни достигат жилищните сгради и се отразяват в тях. Голяма част от публиката на вечерните концерти пристига с автомобили, паркирани на тясната и недобре осветена уличка „Астана“, която на две места се пресича от пешеходни трасета. Нанасят се и не се отстраняват щети върху публични общински площи.

  В годините назад „София Съмър Фест“ е част от Календара на културните събития на Столична община. Проведените няколко издания на фестивала пораждат необходимост от принципен анализ и оценка на този род събития. В качеството си на обществен посредник бих искала да подчертая важността за отговорно и задълбочено разглеждане на всички подадени сигнали и жалби и аргументирани отговори по тях. Предвид отговорността на общинските органи за поддържане на здравословна градска среда и естеството на фестивалното мероприятие, като най-подходяща мярка, удовлетворяваща в значителна степен интересите на всички страни, се очертава вариантът занапред, при провеждане на такива дълготрайни събития, да се търсят други подходящи общински терени, отдалечени от гъсто населени жилищни квартали.


  Публикувано на 20 март 2024 г.

   

  © Всички права запазени. Този сайт е създаден от Softech.