Столичен Омбудсман

Подайте жалба

Документи

Екип

Дейности

Бюлетин

Въпроси и отговори

Свържи се с нас

Адрес:  ул.  "11 август"  4,  ет. 3
София 1000
Телефон: 02/9873449, 02/9871341, 0887 873 962
Факс: 02/9862785
E-mail:
ombudsman@sofia.bg

Приемно време:
Всеки работен ден

От 09:00 до 17:00 ч.

Изтегляне на документа

 • File
 • Анализ на постъпилите жалби при обществения посредник и становищата по тях за периода юли - декември 2023 г.

    Анализът е изготвен на основание чл. 26 от Правилника за организацията и дейността на обществения посредник на територията на Столична община, с който се регламентира представянето на шестмесечен анализ пред кмета на Столична община и пред Столичния общински съвет. В текста на изложението е възприето понятието жалба, но в Приемната се регистрират сигнали, искания, запитвания и други заявления, свързани с функционалната компетентност на обществения посредник. В анализа са обособени раздели за: броя и класификацията на жалбите, предмета им, работата по тях и изразените становища, други дейности, обобщение и приложения (таблици с данни за броя на жалбите по месеци, по начин на постъпване и по класификация на проблема).


  Справка за броя и класификацията на жалбите

  В периода от 1 юли до 31 декември 2023 г. регистрираните жалби са 72. От тях 64 броя, или 89 %, са приключени, след извършени проверки и изготвени становища. Към края на отчетния период продължава работата по осем случая. Броят и разпределението на жалбите са дадени в таблици, приложени към анализа.

  Според начина на подаване те са:

  - писмени жалби – 40 ;

  - устни жалби, със съставен протокол от посещение в Приемната или по телефона – 32;

  Според начина на постъпване:

  - по електронен път – 34; от тях 28 по електронна поща и 6 чрез електронната страница;

  - при посещение в Приемната – 24;

  - жалби, приети с протокол при телефонен разговор – 14.

  Класифицирането на жалбите според естеството на сочените проблеми е отразено в Таблица № 3. Оплакванията, чието разглеждане е извън правомощията на обществения посредник, са свързани с предоставяните услуги от „Топлофикация – София“ ЕАД, „Център за градска мобилност“ ЕАД и „Софийска вода“ АД, или са свързани с дейността държавни институции, фирми и дружества, предоставящи разнообразни обществени услуги.

  Като неоснователни са определени 17 от жалбите. Произнасянето за неоснователност е придружено с аргументи за преценката и насоки към жалбоподателя.

  От физически лица са подадени 69 жалби (две от българи, живеещи в чужбина, и една от чуждестранно лице, пребиваващо в София); две са от името на етажна собственост и една е от представител на гражданско сдружение.

  Освен работата по образуваните преписки, в Приемната са изслушани и консултирани граждани, потърсили съдействие по въпроси, които са извън правомощията на обществения посредник. Възприет е принципът всеки посетител да се изслушва и да се предоставят необходимите му съвети и насоки за действие и контакти с институции, извън сферата на местното самоуправление и местната администрация.

  В съответствие с чл. 22, ал. 1 от Правилника за организацията и дейността на обществения посредник на територията на Столична община за ежемесечно информиране на Постоянната комисия по граждански права, молби и жалби на СОС за постъпилите при обществения посредник жалби и сигнали на граждани (наименованието на комисията е изменяно с Решение № 64 от 22.12.2011 г. на СОС, Решение № 154 от 11.02.2016 г. и Решение № 346 от 31.05.2018 г. на СОС), към Постоянната комисия за връзки с гражданското общество към Столичния общински съвет до края на мандат 2019-2023 г. през отчетния период е внасяна справка за постъпилите жалби през изминалия месец. Изготвените за ноември и декември справки са внесени в деловодството на вниманието на общинските съветници.


  Данни за предмета на жалбите и работата по тях

  В следващото изложение са дадени кратки примери за предмета на жалбите съобразно тяхната класификация, преценката за основателност, резултата от действията и изразените становища, препоръки и предложения до Столичния общински съвет, до кмета на Столична община или до районни кметове.

  Административно обслужване и процедури

  Жалба № 81 за липса на отговор на подаден сигнал до Контактния център на Столична община за проблемна септична яма в съседен имот. Жалбата не е основателна. След проверка се установи, че от администрацията на Район „Кремиковци“ е извършена проверка и са дадени предписания на собственика на имота за привеждането на септичната яма в съответствие с нормативните изисквания и отстраняване на причинените вреди. До жалбоподателя е изпратен отговор от районната администрация, неполучен по неясни причини.

  Жалба № 95-Е срещу изискване за представяне на удостоверение от нотариус за издаване на данъчна оценка и скица на недвижим имот за снабдяване с констативен нотариален акт за собственост. Жалбата не е основателна. Изискването не противоречи пряко на закона, нито е насочено срещу правата на засегнатото лице, а в частта, касаеща Агенцията по геодезия, картография и кадастър, е извън правомощията на обществения посредник. В отговор до жалбоподателя са дадени разяснения за съществуващата практика, нейните нормативни основания и възможностите за промяната ѝ.

  Жалба № 97 е свързана със забавена процедура по заверка на Молба-декларация за признаване на право на собственост върху недвижим имот чрез извършване на обстоятелствена проверка. По внесено в Район „Банкя“ заявление се изисква преписката да бъде комплектувана с цветна комбинирана скица и цифров носител, съпоставяща имота по КККР и действащ регулационен план. Съобщение „от Ръководството“, залепено в салона за деловодно обслужване на граждани, информира за това. От заявителя е изискано и посочване на името на нотариуса, пред когото ще се проведе нотариалното производство. Жалбата е основателна. Изразено е писмено становище към районния кмет. Аргументирана е позицията, че в съответствие със закона искането представлява административна услуга, която се извършва в 7-дневен срок. От гражданите не трябва да се изискват документи, с които разполага администрацията или с които може да се снабди служебно, както и че извършваната проверка следва да бъде ограничена до обстоятелството дали за конкретния имот има съставен акт за общинска собственост. Отправена е препоръка да се преустанови практиката при искане за заверка на молба-декларация за признаване право на собственост върху недвижим имот чрез извършване на обстоятелствена проверка да се изисква цветна комбинирана скица от гражданите и да бъде свалено съответното съобщение. Препоръката е приета.

  Жалба № 103 е за съдействие за получаване на пълен и ясен отговор по преписка от април 2023 г., образувана по искане до Секретариата на СОС за предоставяне на достъп до обществена информация. Жалбата не е основателна. На жалбоподателя е разяснено, че непроизнасянето в срок по подаденото искане за предоставяне на информация по Закона за достъп до обществена информация представлява мълчалив отказ, който може да бъде обжалван по съдебен ред.

  Жалба № 105 е във връзка с разположени търговски обекти в Район „Изгрев“, пред КАТ, с конкретно искане да се изясни кое е законното - Решение на Столичния общински съвет или 11 заповеди на главния архитект на Столична община за премахване на търговски обекти. Жалбата не е основателна. Решение № 316/28.05.2015 г. на СОС и заповедите на главния архитект на Столична община имат различен предмет, не се припокриват в приложното си поле и между тях няма конфликт относно законността им, която подлежи на преценка за всяко от тях поотделно и на собствено основание.

  Жалба № 123 и Жалба № 136 са с оплакване за липса на отговор по направено искане до Район “Лозенец“ за засаждане на алейни дървета по улицата, на която живее заявителят. Жалбите не са основателни. По искането са предприети действия по съгласуване между районната и общинската администрация и Постоянната комисия по опазване на околната среда, земеделие и гори към СОС. Залесяването е специфична експертна дейност, която в урбанизираните територии следва да бъде планирана и контролирана.


  Общински жилища

  Жалба № 78 с твърдения за отложено настаняване в общинско жилище, Район „Триадица“. Жалбата не е основателна. Неколкократно различни общински органи са сезирани от жалбоподателя. Осъществен е и прием от ресорния заместник-кмет на Столична община през месец май. Разяснена е цялостната процедура по настаняване в общински жилища на територията на Столична община, нормативно регламентираните органи и редът за настаняване под наем на семейства и домакинства в общински жилища съобразно Наредбата за реда и условията за управление и разпореждане с общински жилища на територията на Столична община. В конкретния случай са изпълнени нормативните изисквания. В окончателния списък по чл. 15 от НРУУРОЖТСО за настаняване под наем в общинско жилище през 2023 г. картотекираното лице е под № 3 в съответната група. Не се установяват допуснати пропуски, нарушения или грешки от страна на районната администрация. На лицето е пояснено, че при освобождаване на общински жилища или придобиване на нови такива към жилищния фонд на Район „Триадица“, лицата в окончателния списък по чл. 15 от Наредбата под № 1 и № 2 по право ще бъдат настанени преди следващите ги поред. Жалби, отправени до други общински звена, не биха повлияли и променили установения и нормативно регламентиран ред за настаняване в общински жилища. Ръководството на района е проявило разбиране за затрудненията в домакинството и е предлагано настаняване в друг район. То е отказано с мотив за оставане в близост до обитаваното понастоящем жилище въз основа на свободно договаряне.

  Жалба № 88 с изразена неудовлетвореност от действията по проблем с ремонт в общинско жилище, Район „Надежда“. Сочи се, че след сезиране на районната администрация и извършена проверка на ремонт в общинско жилище, проблемът се е задълбочил и течът от фекални води в жилището на жалбоподателя се е увеличил. Жалбата не е основателна. При проверка в жилището на общинския наемател е изготвен констативен протокол за установен теч вследствие на ремонтни дейности и е дадено предписание на наемателя да отстрани нередностите в срок до 31 август. Този срок не е изтекъл към деня на внасяне на жалба при обществения посредник. Районният кмет е сезиран за нея, с молба за предприемане на съответни действия, съобразени с необходимостта от спешен и качествен ремонт, тъй като стичането на фекални води и невъзможността за спазване на елементарни санитарно-хигиенни норми в апартамента под общинското жилище създава изключително висок риск за здравето на обитателите.

  Жалба № 113 е във връзка с получен отказ от картотекиране за настаняване в общинско жилище в Район „Подуяне“. Жалбата не е основателна. На лицето е посочена формалната възможност да обжалва отказа пред кмета на района, но е пояснено, че необходимо условие за настаняване в общинско жилище е картотекирането в района по настоящ адрес.


  Етажна собственост

  Молба № 73, с която се търси отговор за правата на управителя на етажна собственост да публикува лични данни на собствениците и възможностите за налагане на наказания от Общото събрание при мотивиран отказ за предоставяне на лични данни. Изготвен е подробен отговор на поставените въпроси, съгласно нормативната база, уреждаща тази материя, като е посочена и особената юрисдикция – Комисията за защита на личните данни, като надзорен орган, отговорен за защита на основните права и свободи на физическите лица във връзка с обработването на личните им данни.


  Устройство на територията

  Жалба № 89-Е за замърсяваща околната среда и шумна дейност на склад за строителни материали на ул. „Лечебен извор“, Район „Овча купел“. Оплакването е от складиране на леснозапалими материали, всекидневни прашни и шумни дейности и др. Сочи се, че складът се намира в непосредствена близост до жилищни сгради. Жалба е внесена и към кмета на Столична община, към районния кмет и Столичен инспекторат. От Направление „Архитектура и градоустройство“ изискват цялостна проверка от кмета на Район „Овча купел“ за законността на обекта. Жалбата е основателна.

  От наша страна е поискано да се установи в каква устройствена зона попада територията, на която са разположени имотите, какво е предназначението им, складират ли се инертни материали на открито, какъв е статутът на постройките. Отправена е препоръка за установяване, съобразно задълженията на общинските органи по контроласъобразно Закона за защита от шума в околната среда, Закона за чистотата на атмосферния въздух и Закона за опазване на околната среда; установяване на контакт със Столичната регионална здравна инспекция за измерване на шума, излъчван в околната среда вследствие на складовите дейности, и с Регионалната инспекция по околната среда и водите за измерване на концентрацията на вредни вещества в атмосферния въздух. Преписката не е приключена, няма крайно произнасяне по поставените въпроси.


  Благоустройствени дейности

  Жалба № 77-Е за необходимост от изграждане на тротоар от западната страна на бул. „Александър Малинов“, кв. „Младост-2“. Сочи се, че преминаването на пешеходци по участък с разбита настилка, който свързва ул. „Свети Киприян“ с бул. „Александър Малинов“, е многогодишен проблем. Това е единственият път, свързващ спирката на градския транспорт с тази на метрото, и по него всекидневно минават живущите от околните блокове, деца от Детска градина № 14 „Карлсон“ и ученици от 39-о СУ.

  Жалбата е основателна. През 2019, 2022 и 2023 г. администрацията на Район „Младост“ е сезирана неколкократно. Началникът на 07 РУ-СДВР уведомява районния кмет, че липсата на тротоар от западната страна на булевард „Ал. Малинов“ създава предпоставки за пътно-транспортни произшествия от движещи се граждани между паркиралите на пътното платно автомобили. През 2019 г. районният кмет изпраща писмо до Столична община за включване в общинската инвестиционна програма за проектиране и изграждане за 2020 г. на тротоар в участъка. Възложен е за изготвяне работен инвестиционен проект, към 2021 г. са извършени предпроектни проучвания.

  На пореден сигнал през 2022 г. е отговорено формално, че участъкът от пешеходната алея между бл. 201А и бл. 202 в жк „Младост-2“ ще бъде предложен за спешен ремонт на вниманието на Столична община и при осигуряване на допълнително финансиране ремонтът ще бъде изпълнен.

  Въпреки подаваните сигнали и проведената интензивна кореспонденция между различни общински административни структури, четвърта година няма реални действия за изграждане на достъпна пешеходна среда в този участък. Всекидневните затруднения и рискове пред хората в квартала продължават, без да им се предоставя информация за хода на действията и ориентировъчни срокове за предстоящите дейности. Това създава усещане за бездействие и пренебрегване на риска. От наша страна своевременно е сезиран заместник-кметът по обществено строителство, без резултат и обратна връзка към края на календарната година.


  Екология

  Жалба № 82 срещу получен отговор по сигнал до Контактния център на Столична община за контейнер за смет, който пречи на пешеходците, тъй като е поставен върху тротоар при бул. „Симеоновско шосе“ № 27, Район „Студентски“. Жалбата е основателна. Съгласно утвърдения Оперативен план за събиране и транспортиране на битови отпадъци от точки на събиране за Район „Студентски“,  адресът е точка за събиране на отпадъци. В хода на проверката се установи, че и на отсрещния тротоар, на територията на Район „Лозенец“, също има контейнери за смет, препречващи свободното придвижване на пешеходци. Отправено е писмено предложение до общинските органи за анализиране на всички сходни жалби и за цялостно преразглеждане на оперативните планове за събиране и транспортиране на битови отпадъци от точки за събиране и коригирането им така, че тесните тротоари да бъдат освободени за безрисково преминаване на пешеходците.

  Жалба 126-Е за неокастрени дървета по ул. „Мара Бунева“ № 44, кв. „Орландовци“, Район „Сердика“. Жалбата е основателна. Първа жалба до обществения посредник е подадена през месец май. Работата по нея е посочена в анализа за първото полугодие. Въпреки това няма резултат, връзката с директора на столичната дирекция „Зелена система“ е еднопосочна от наша страна. През септември е сезиран и заместник-кметът с ресор „Зелена система, екология и земеползване“, но повече от една година след първите сигнали резултат няма, въпреки че два пъти от Дирекция „Зелена система“ е издадено разрешение за кастрене: през октомври 2022 г. и януари 2023 г. През август в Контактния център на Столична община е внесена нова жалба със същия предмет. Кметът на Район „Сердика“ отново сезира общинската администрация за постъпващите в районната администрация жалби и за необходимостта незабавно да бъдат окастрени двете дървета. През ноември жалбоподателят за пореден път търси информация чрез нас кога ще бъде извършено кастренето, и подчертава, че след силните ветрове през изминалата седмица вече има покривни керемиди, бутнати от клоните на едното дърво. Положението се е влошило още повече след силния вятър и снеговалежа на 25 и 26 ноември. Повторно от обществения посредник е отправена писмена настойчива препоръка към Дирекция „Зелена система“, без резултат и обратна връзка към края на отчетния период.

  Жалба № 130-Е сочи за възможни проблеми при прилагането на Наредбата за създаване на зони с ниски емисии на вредни вещества в атмосферния въздух на територията на Столична община по отношение на автомобили, категория Евро 5 или 6, които имат валиден технически преглед, но все още нямат определена екологична група (еко-категория). Жалбата е основателна. Формално с Наредбата се забранява движението в съответните зони на МПС, които имат определена Първа, Втора или Трета екологична група, т.е. липсва правно основание за санкциониране на водачи, движещи се с МПС без екологична категория. Констатира се празнота в нормативната уредба, доколкото чл. 3, ал. 4 от Наредбата предвижда тя да се прилага и за МПС от категории М1 и N1, на които не е определена екологична група, но не е посочен ред за това. Жалбоподателят е уведомен за възможността за самостоятелно определяне на екологичната група, извън рамките на периодичния технически преглед.


  Транспорт и пътна безопасност

  Жалба № 94-Е за неправилно паркирани автомобили, които създават сериозни пречки за нормалното движение на хора и автомобили в тясна улица в квартал „Бояна“. Жалбата е основателна. Въпросът е поставен на вниманието на „Център за градска мобилност“ ЕАД във връзка с правомощията им за контрол по спазването на правилата за паркиране и принудително преместване на пътни превозни средства и до зам.-кмета на Столична община, Направление „Транспорт и градска мобилност“. След извършена проверка на място, от ЦГМ е изпратено предложение до директора на столичната Дирекция „Управление и анализ на трафика“ за преразглеждане на организацията на движението в участъка, като се въведе забрана за престой и паркиране на ППС.

  Жалба 99-Е за изграждане на улично осветление на ул. „Фредерик Шопен“, Район „Студентски“. Жалбата е от управител на етажна собственост и е свързана с подадена молба през юни 2022 г. в районната администрация. Сочи се, че въпреки сезирането на компетентните органи, осветление все още няма. Жалбата е основателна. Въпреки че по молбата е извършена проверка от „Улично осветление“ ЕАД и общинската администрация е уведомена през юни 2022 г. какво е нужно за изграждане на осветителна мрежа в участъка, към момента предприетите действия са недостатъчни и без резултат. Формален отговор от 2022 г. гласи, че „участъкът ще бъде взет предвид при изготвяне на програмата за възстановяване и изграждане на публично осветление и реализиран при наличие на финансови средства“. По запитване от обществения посредник към ресорната дирекция е пояснено, че „към момента не се предвижда включване в програмата на Столична община за възстановяване и изграждане на публично осветление посоченият участък“.

  Вътрешнокварталната улица минава покрай многоетажни жилищни сгради и Детска градина № 79 „Слънчице“. Липсата на улично осветление създава всекидневни неудобства на минувачите и е предпоставка за пътни инциденти, особено с оглед лошото състояние на тротоарите и паркираните върху тях автомобили, което принуждава пешеходците да се движат и по уличното платно. Искането за улично осветление е отправено от председател на етажна собственост, натоварен от своите съседи да се обърне към общинските органи. От наша страна е отправена е писмена препоръка до заместник-кмета на Столична община, Направление „Транспорт и градска мобилност“, за включване на улицата в програмата за възстановяване и изграждане на публично осветление за 2024 г.


  Общински приходи

  Жалба № 61-Е с твърдения за неправилно данъчно облагане на моторни превозни средства във връзка с издаден акт за установяване на задължения. Жалбата не е основателна. Дадени са разяснения за законовите положения и възможностите за обжалване на административния акт.


  Обредни дейности

  Жалба № 79 е свързана с дейността на Столичния дом за радостни обреди. При подаване на заявление за сключване на граждански брак в столична ритуална зала съпругата е изявила желание да вземе фамилното име на съпруга, изписано без окончание „-а“. Длъжностно лице не удовлетворява искането с мотиви за законова пречка. Жалбата е основателна. Налице е противоречива практика в обредните зали. Проведени са редица разговори, подкрепени с аргументи и от съдебната практика, за съобразяване с желанията на бъдещите съпрузи за формиране на имената им. До секретаря на Столична община, който осъществява методическото ръководство и контрол на Столичния дом за радостни обреди, е изпратено писмено становище. Предвид липсата на изрични законови пречки, се предлага исканията при такъв избор на фамилно име да бъдат удовлетворявани, а служителите в ритуалните зали към Столичния дом за радостни обреди да получат методически насоки за прилагане на единна практика, отчитаща настъпилите промени в обществените отношения. Предложението е възприето.

  Консултации по въпроси извън правомощията

  Жалба № 92-Е от гражданин на Обединеното кралство, собственик на имоти в България, по спор за състоянието на наето моторно превозно средство при връщането му. Дадена е препоръка за отнасяне на въпроса към Комисията за защита на потребителите.

  Жалба № 107 от български гражданин, живеещ постоянно в чужбина, срещу оказан физически и психически натиск от контрольори по редовността на пътниците в градския транспорт. Жалбата е основателна. По наш съвет е подадена и към ЦГМ ЕАД за извършване на обстойна проверка. В случая пътникът, за кратко време в страната, не валидира заредената си карта за пътуване веднага след качването в превозното средство. Междувременно започва проверка от контрольори, валидаторите са блокирани, лицето е свалено и предадено на патрулни полицаи, които го отвеждат с автомобил в районно управление на МВР. С убеждението за редовен пътник със заредена карта, напълно разбираема е породената у лицето паника и опитите да докаже невинността си пред контролните органи.

  Жалба № 122, подадена от собственичка на апартамент в София, който не се обитава от години. Подала е до „Топлофикация-София“ ЕАД заявление, че се отказва от услугите им, но получава известия за дължими суми, включително и от частен съдебен изпълнител. Предоставени са разяснения за приложимото законодателство и възможностите за защита. Насочена е за контакт към обществените посредници на общинското дружество.

  Жалба № 128 е във връзка с действия на служителите на ЦГМ ЕАД, които са възприети като накърняващи основни граждански права. Към 22.00 часа жалбоподателят получава обаждане да премести незабавно лекия си автомобил от мястото, където е паркиран правомерно, поради предстоящо на следващия ден заснемане на филм в района. Поради невъзможност да реагира в късния час, автомобилът е преместен принудително, без собственикът му да е уведомен къде се намира.

  На жалбоподателя е предоставена информация за регламентираните мерки в Закона за движение по пътищата и в Наредбата за организация на движението на територията на Столична община. Въпреки че формално е налице правно основание за преместването на превозното средство, не е осигурено пълно съобразяване с правата на собственика и ползвател на услугата локално платено паркиране. Затова въпросът се поставя на вниманието на общинските органи, с предложение за предприемане на мерки за подобряване на качеството на административната дейност, съобразени със спазване на правата и законните интересите на гражданите. Добрите административни практики предполагат уведомяването да става по подходящ начин и в подходящ срок преди началото на събитието, налагащо временна забрана за паркиране.

  Писмо № 129-Е с молба за съвет при отказ на собственици в сграда в режим на етажна собственост да изпълнят решение на общото събрание за подмяна на старите измервателни уреди с нови, с дистанционно отчитане. В случая намират приложение основно два закона: Закон за енергетиката и Закон за управление на етажната собственост, чийто изисквания са обстойно разяснени.

  Други становища и предложения

  Извън изразените становища по разглеждани жалби, са внесени предложения при самосезиране на обществения посредник. Например:

  Предложение от месец октомври по повод нарушения на водачи на МПС при спирка на градския транспорт на ул. „Георги Раковски“ и на водач на тролейбус по маршрутна линия № 9. Предложението е отправено към ресорния заместник-кмет на Столична община по транспорт и градска мобилност. Поставен е проблем, масово срещан на територията на общината – честото спиране и престой за товаро-разтоварни дейности на МПС на аварийни светлини при спирки на столичния градски транспорт и на кръстовища. Това силно препятства движението на пешеходците и създава риск за тяхната безопасност. Предлага се преглед и анализ на заявените часове на зареждане на търговски обекти съобразно тяхното местонахождение (в близост до спирка на градския транспорт, училище, детска градина, здравен център). При установена необходимост тези часове да се ревизират така, че да не се струпват няколко доставчици едновременно, и да са съобразени със специфичните особености на отделни квартали или участъци от територията на всеки район (пешеходен трафик, кръстовища, публични сгради и др.). Да се търси и съдействието на СДВР за редовен контрол по спазването на чл. 101 от Правилника за прилагане на Закона за движението по пътищата относно забраната за престой и паркиране на кръстовища и на по-малко от 5 метра от тях и на спирките на превозните средства от редовните линии за обществен превоз на пътници.

  Други дейности

  През отчетния период общественият посредник участва в проведените до края на мандат 2019-2023 г. заседания на Постоянната комисия за връзки с гражданското общество към Столичния общински съвет с месечни справки за дейността, отправени предложения и становища по конкретни казуси, разглеждани в комисията.

  На електронната страница www.ombudsman@sofia.bg се публикува редовно информация за дейността. В отчетния период е изготвен брой 26 на електронния бюлетин.

  Участия на обществения посредник през второто полугодие на 2023 г.:

  в кръгла маса, организирана от Асоциация „Прозрачност без граници“, на тема „Предизвикателства и перспективи пред защитата на лицата, подаващи сигнали или публично оповестяващи информация за нарушения“, септември;

  в среща по проект „Открито за медиацията – медиацията в полза на общността“, изпълняван от сдружение „Национална асоциация на медиаторите“ в партньорство с Район „Лозенец“ – септември;

  в представяне от Асоциация „Прозрачност без граници“ на индекса на местната система за почтеност за 2023 г., декември;

  участие в конференция „Чува ли се гласът на гражданите? Възможности за подобряване на инструментите за гражданско участие“, организирана от Фондация „ЕкоОбщност“, декември.


  Обобщение

  Броят на жалбите, постъпили при обществения посредник през второто шестмесечие на 2023 година, показва общо увеличение – 74, в сравнение с постъпилите през първото полугодие (57). Расте броят на оплакванията, свързани с административно обслужване и процедури – 22 срещу само 2 през първия период. Част от тях не са основателни. Увеличение бележи броят на жалбите, свързани с екология - 4 срещу една през първото шестмесечие. Рязко намалява броят на жалбите, свързани с транспорт и пътна безопасност – две (10 през първия отчетен период, когато жалбите бяха свързани с прилагането на измененията и допълненията в Наредбата за реда и условията за пътуване с обществения градски транспорт на територията на Столична община, приета с Решение № 539 на Столичния общински съвет, в сила от 01.01.2023 г., по отношение на някои отменени превозни документи). Остава постоянен броят на жалбите, чието разглеждане е извън правомощията - 19.

  Изразените становища на обществения посредник, отправените предложения или препоръки не са обвързващи за общинските органи, от които зависи предприемането на препоръчаните действия. Затова невинаги се получава търсеният резултат. Наблюдават се случаи на силно затруднена обратна връзка, което усложнява проследяването на предложените мерки.

  Като акценти в отчетния период могат да се изведат изразените становища на обществения посредник с конкретни предложения за:

  - актуализиране на оперативните планове за събиране и транспортиране на битови отпадъци от точки за събиране, така че местоположението на контейнерите за смет да гарантира безрисково и свободно преминаване на пешеходци;

  - преглед и анализ на заявените часове на зареждане на търговски обекти съобразно тяхното местонахождение и специфичните особености на отделни квартали или участъци от територията на всеки административен район и при необходимост ревизиране на тези часове, така че автомобилите на доставчиците да не създават пречки на движението, на градския транспорт;

  - подобряване на реда за уведомяване на собственици на МПС при необходимостта от преместването им по реда, предвиден с Наредбата за организация на движението на територията на Столична община, при въвеждане на временна забрана за обществено ползване на улици, булеварди, площади, пътища или участъци от тях;

  - своевременни и резултатни действия при установена с експертна оценка необходимост от кастрене на дървета, разположени на общински терени;

  - внимателно и отговорно разглеждане и непосредствена обратна връзка по граждански предложения за подобряване на градската среда: изграждане на тротоари, на улици, на улично осветление и др. Ангажимент на местната власт е да извършва дейности по благоустрояване на урбанизираните територии, да създава и поддържа безопасна среда за придвижване на гражданите в тях.  Приложения


  Таблица № 1


  Брой и разпределение на жалбите

  през второто шестмесечие на 2023 г. по месеци


  Жалби и сигнали


  Второ шестмесечие


  Юли

  Август

  Септември

  Октомври

  Ноем-

  ври

  Декем-ври

  Общо


  Постъпили

  6

  13

  13

  10

  14

  16

  72


  Приключени

  5

  7

  9

  9

  11

  9

  64


  Приключени от предишен месец

  -

  1

  5

  4

  -

  4


  Неприключени
  1


  7

  8

  Таблица № 2


  Брой и разпределение на жалбите за второто шестмесечие на 2023 г.

  по вид и начин на постъпване


  По вид

  Юли

  Август

  Септем-

  ври

  Октом-ври

  Ноем-ври

  Декем-ври

  Общо

  Писмени жалби


  2

  9

  6

  6

  6

  11

  40

  Устни жалби – съставен протокол

  4

  4

  7

  4

  8

  5

  32

  По начин на постъпване:

  2

  6

  4

  4

  6

  6

  28

  • по електронната поща

  • през електронна страница

  -

  2

  1

  1

  -

  2

  6

  • посещение в приемната

  2

  2

  6

  3

  4

  7

  24

  • с протокол по телефона

  2

  3

  2

  2

  4

  1

  14


  Таблица № 3

  Брой и разпределение на жалбите през второто шестмесечие на 2023 г.

  според тяхната класификация  Класификатор

  Юли

  Август

  Септем-

  ври

  Октом-

  ври

  Ноем-

  ври

  Декем-

  ври

  Общо

  1. Административно обслужване

  1

  3

  4

  3

  4

  7

  22

  2. Общински жилища

  1

  2

  2

  1

  1


  7

  3. Управление и разпореждане с общинска собственост  1


  1


  2

  4. Етажна собственост  1
  1

  5. Устройство на територията
  6. Благоустройствени дейности

  1


  1  2

  4

  7. Незаконно строителство
  1  1

  8. Екология  1


  2

  1

  4

  9. Транспорт и пътна безопасност


  1


  1  2

  10. Социални дейности
  11. Общински приходи

  1


  1

  12. Преместваеми обекти и реклама
  13. Обществен ред и шум

  1

  1


  1


  2

  5

  14. Търговска дейност
  15. Образование, спорт, туризъм
  16. Здравеопазване
  17. Отчуждаване и обезщетяване
  18. Обредни дейности

  1


  1

  19. Земеделски земи
  20. Столичен инспекторат


  1  1

  1

  3

  21. Извън правомощията


  5

  3

  3

  5

  3

  19


   

  © Всички права запазени. Този сайт е създаден от Softech.