Столичен Омбудсман

Подайте жалба

Документи

Екип

Дейности

Бюлетин

Въпроси и отговори

Свържи се с нас

Адрес:  ул.  "11 август"  4,  ет. 3
София 1000
Телефон: 02/9873449, 02/9871341, 0887 873 962
Факс: 02/9862785
E-mail:
ombudsman@sofia.bg

Приемно време:
Всеки работен ден

От 09:00 до 17:00 ч.

Общественият посредник изрази становище за уеднаквяване на практиката в домовете за радостни обреди относно избора на фамилно име на бъдещата съпруга без окончанието за женски род.

При разглеждане на жалба, общественият посредник обърна внимание и изрази становище относно процедурата по извършване на граждански обред в една от ритуалните зали към Столичния дом за радостни обреди. При подаване на заявление за сключване на граждански брак е изявено желание съпругата да вземе фамилното име на съпруга, изписано без окончание „-а“. Длъжностно лице не удовлетворява искането с мотиви за законова пречка.

Законът не съдържа изрична забрана съпругата да приеме фамилното име на съпруга си без окончание за женски род. Разпоредбата на чл. 14, ал. 1 от Закона за гражданската регистрация се отнася до именуването на новородените („Чл. 14. (1) Фамилното име на всяко лице е фамилното или бащиното име на бащата с наставка -ов или -ев и окончание съобразно пола на детето, освен ако семейните, етническите или религиозните традиции на родителите налагат друго“). За формирането на фамилното име при сключване на граждански брак алинея 2 на същия член изрично препраща към Семейния кодекс, съгласно който „при съставянето на акта за сключване на граждански брак всеки от встъпващите в брак заявява дали запазва своето фамилно име или приема фамилното име на своя съпруг, или добавя фамилното име на съпруга си към своето“ (чл. 12 от Семейния кодекс).

Добавянето на окончание „-а“ за женски род към фамилното име на съпруга е традиционна практика, представляваща прилагане на закона по аналогия с правилата за формиране на имената при раждане. В миналото прилагането на тази практика е съответствало на обичаите и не е създавало пречки и затруднения за гражданите.

В съответствие с принципите на правото, при тълкуването и прилагането на законите следва да се отчитат промените и реалното състояние на регулираните обществени отношения. В последните години, особено след приемането на Република България в Европейския съюз, голям брой български граждани се установиха временно или постоянно в чужбина. За тях разликата в изписването на фамилното име на съпруга и съпругата поражда затруднения при взаимодействие с административните органи на съответните държави, в които традиционно фамилните имена на членовете на едно семейство се изписват по един и същи начин.

В отговор на тези неудобства, за много семейни двойки се появява житейската необходимост да оформят фамилното име на съпругата с фамилията на съпруга, без окончание за женски род, още при сключването на гражданския брак. В случай че това им бъде отказано, следва съдебно производство за промяна на име, включително след време и за родените деца от женски пол. В последните години в редица общини случаите на уважаване на подобни молби са многобройни. Категорично указание, че тази практика не противоречи на закона, е фактът, че съдът уважава подобни искания и допуска съпругата да приеме фамилното име на съпруга си без окончание за женски род, отчитайки, че в член 12 от Семейния кодекс няма изискване (задължение) за поставяне на окончание съобразно пола. Желанието на лицето да носи определено име е „важно обстоятелство“ по смисъла на закона и следва да бъде зачетено. (Решение № 19 от 8.02.2012 г. на ВКС по гр.д. № 486/2011 г., III г. о., ГК; Решение № 91 от 21.10.2021 г. по гр. д. № 703/2021 г. на РС – Свищов; Решение № 75 от 16.05.2016 г. по гр. д. № 124/2016 г. на РС – Тутракан, и др.).

Инцидентните откази да се удовлетворяват подобни молби поставят засегнатите лица в положение на неравноправно третиране, без да е налице никакъв държавен или обществен интерес, или лична причина за ограничаване на правото им на свободен избор на име. Необходимостта гражданите да прибягват до съдебни процедури за промяна на име, за да получат един допустим от закона резултат, вместо правата им да бъдат зачетени пряко от административните органи, противоречи на принципите за добро управление, които прилага столичната местна власт. Предвид съобразяването със законовите разпоредби и ангажираността на Столична община в подкрепа на младите хора, би следвало сключването на граждански брак да остане за младоженците специален момент от началото на семейния им живот, а не първо разочарование и спомен за административни спънки.

Предвид липсата на изрични законови пречки, общественият посредник предлага да бъдат удовлетворявани исканията при такъв избор на фамилно име от бъдещата съпруга, а служителите в ритуалните зали на Столичния дом за радостни обреди да получат методически насоки за прилагане на единна практика, която да отчита настъпилите промени в обществените отношения.

Публикувано на 28 юли 2023 г.

 

© Всички права запазени. Този сайт е създаден от Softech.