Столичен Омбудсман

Подайте жалба

Документи

Екип

Дейности

Бюлетин

Въпроси и отговори

Свържи се с нас

Адрес:  ул.  "11 август"  4,  ет. 3
София 1000
Телефон: 02/9873449, 02/9871341, 0887 873 962
Факс: 02/9862785
E-mail:
ombudsman@sofia.bg

Приемно време:
Всеки работен ден

От 09:00 до 17:00 ч.

Необходим е регламент за провеждане на масови мероприятия с по-дълга продължителност

В рамките на обществените консултации по проекта на Наредба за реда и условията за провеждане на масови мероприятия, опазване на общински имоти и вещи, предназначени за общо ползване и шума в жилищни сгради на територията на Столична община, общественият посредник внесе следните предложения:

1. По чл. 3, ал. 3: Да се зададе рамка на периода от време, в който могат да се провеждат мероприятията по ал. 1. Например такива мероприятия да се провеждат за не повече от шест дни (по аналогия с §2, т. 1, 2 и 3 от проекта, с които се изменя чл. 3, ал. 2, т. 4, т. 5 и т. 6 от Наредбата за организация на движението на територията на Столична община по отношение провеждането на масови спортни и културни мероприятия, държавни, политически или обществени мероприятия, снимане на филми и реклами. Над този срок провеждането на масови мероприятия да бъде регламентирано по ред, с който да не се допуска при дълготрайни събития поява на дискомфорт в жилищни квартали и в зони за възстановяване и отдих и да се поддържа здравословна и безопасна жизнена среда.

Мотиви: Текстът „непрекъснато за даден период от време“ не носи информация за продължителността на този „даден“ период – седмици, месеци или години. Единственото условие – да се спазва часовият диапазон по ал. 2 – не е достатъчна гаранция за поддържането на обществения ред и опазването на общинските имоти и вещи, предназначени за общо ползване, в този „даден период“, и срещу прекомерно засягане на правата и интересите на гражданите, които неволно попадат в обсега на дълготрайното мероприятие.

2. Да се създаде нов член (мястото му би било след чл. 3), в който да се регламентира редът за провеждане на масови мероприятия, чиято продължителност надвишава шест дена. Пример:

Нов член. (1): При мероприятия по ал. 1, които се провеждат за период, по-дълъг от шест дни, се спазва часовият диапазон по чл. 3, ал. 2.

(2) Оправомощените по тази наредба длъжностни лица извършват текущ контрол, включително вечер и в почивни дни, по спазването на регламентираните в наредбата изисквания за опазване на общински имоти и вещи, предназначени за общо ползване, и на допустимите стойности на шума, излъчван по време на масовото мероприятие.

(3) Непосредствено след приключване на масовото мероприятие се извършват оглед и оценка на евентуални щети по общинско имущество и се определя срок, в който те да бъдат отстранени от организатора.

(4) Кметът на Столична община определя със заповед реда и условията за издаване на разрешение за провеждане на масово мероприятие, продължаващо повече от шест дни, за контрол по провеждането му и за извършване на оглед и оценка на евентуални щети по общинско имущество.

3. Да се прецизира текстът на чл. 4.

Мотиви: Текстът „на открити частни или държавни имоти или на места, предназначени за това (стадиони, зали, салони и други)“ навежда на тълкуване, че и за масово мероприятие в частен имот, който не е предназначен за такава цел, ще се издава разрешение за провеждането, в случай че се прецени риск от струпване на граждани и от нарушения на обществения ред, и за осигуряване на безопасност на движението. Подобна ограничителна административна мярка по отношение ползването на частен имот би била атакувана в съда, тъй като не е сигурно, че налагането ѝ попада в кръга от правомощия на кмета на общината, предвидени в чл. 44, ал. 1, т. 4 от Закона за местното самоуправление и местната администрация.

4. Текстът в чл. 6 да се допълни с въвеждане на срокове, в които ще се изпълняват определените задължения, което ще гарантира своевременното отстраняване на щети, нанесени върху общинско имущество, ако се установят такива след приключване на масовото мероприятие.

Мотиви: Наблюдаван е случай, в който след тримесечно масово мероприятие щетите не са отстранени в кратък срок, а половин година след приключването му.

Примерен текст: Чл. 6. В разрешението за провеждане на масово мероприятие се посочват задълженията на компетентните държавни и общински органи и структури и на организатора, както и сроковете за изпълнението им.

Акцент в горепосочените предложения е въвеждането на регламент за провеждане на масови мероприятия, продължаващи повече от един ден и заемащи публични общински площи в силно урбанизирани територии, в паркови и рекреационни зони или в близост до жилищни квартали. Продължителността и териториалното разполагане на такива мероприятия налагат специфични изисквания, които да гарантират защита от шумово и битово замърсяване и безопасно придвижване на участници и посетители до мястото на събитието, с цел да не се наруши и да се поддържа здравословна жизнена среда.


Публикувано на 26 май 2023 г.

 

© Всички права запазени. Този сайт е създаден от Softech.