Столичен Омбудсман

Подайте жалба

Документи

Екип

Дейности

Бюлетин

Въпроси и отговори

Свържи се с нас

Адрес:  ул.  "11 август"  4,  ет. 3
София 1000
Телефон: 02/9873449, 02/9871341, 0887 873 962
Факс: 02/9862785
E-mail:
ombudsman@sofia.bg

Приемно време:
Всеки работен ден

От 09:00 до 17:00 ч.

Изтегляне на документа

 • Анализ 2023
 • Анализ за постъпилите жалби при обществения посредник и становищата по тях за периода януари – юни 2023 г.

  Анализът е изготвен на основание чл. 26 от Правилника за организацията и дейността на обществения посредник на територията на Столична община (Правилника), съгласно който на кмета на Столична община и пред Столичния общински съвет се представя шестмесечен анализ. В изложението тук се използва понятието жалба, съгласно текста на Правилника, но в документообората ни се регистрират сигнали, искания, запитвания и други заявления към обществения посредник, по които е извършена съответна работа. Дейността е насочена към подобряване на качеството на административните услуги, повишаване на правната култура на гражданите и гарантиране на правото на добро управление. Към обществения посредник могат да се обръщат български и чуждестранни граждани, както и лица без гражданство, юридически лица и организации, които осъществяват дейност на територията на Столична община, при: нарушаване на изисквания за законосъобразност и правилност на административни актове и действия на органите на местната власт; неспазване на процедури по издаване на актове или предоставяне на административни услуги; предоставяне на невярна или неточна информация за правата и задълженията на гражданите и реда и условията за извършване на административни услуги; прояви на некомпетентност, недобросъвестност, незачитане на достойнството на гражданите.

  Правомощията на обществения посредник не се отнасят до: вътрешнослужебни отношения на органите на местната власт и самоуправление; въпроси от личния живот на гражданите; приватизацията и дейността на общински дружества; съдебни процедури.

  В зависимост от предмета на жалбата, общественият посредник се произнася писмено – със становище, препоръка или предложение за преразглеждане на определен случай от съответната общинска структура; предоставя устна или писмена информация или съвет за действия; произнася се по неоснователността на жалбата или прави отказ от разглеждане (в съответствие с чл. 18, ал. 2 от Правилника). Ако по жалбата е образувана преписка в общински орган, се търси съдействие за преглед на документацията.

  В анализа са обособени раздели за: броя и класификацията на жалбите, предмета на жалбите, работата по тях и изразените становища, други дейности, обобщение и приложения (таблици с данни за броя на жалбите по месеци, по начин на постъпване и по класификация на проблема).


  Справка за броя и класификацията на жалбите

  Към 30 юни 2023 г. регистрираните жалби са 57. От тях 53 броя, или 93 %, са приключени, след извършени проверки и изготвени становища. Приключени са и трите случая, които са били в работна фаза в изложението на отчета за дейността през 2022 година. Към началото на месец юли продължава работата по четири случая, регистрирани през първото полугодие на 2023 г. Броят и разпределението на жалбите са представени в таблици, приложени към анализа.

  Според начина на подаване те са:

  - писмени жалби – 37 ;

  - устни жалби, със съставен протокол от посещение в Приемната или по телефона – 20;

  Според начина на постъпване:

  - по електронен път – 32, от тях 20 по електронна поща и 12 чрез уеб-страница;

  - регистрирани при посещение в Приемната – 14;

  - жалби, приети с протокол при телефонен разговор – 11.

  Класифицирането на жалбите според естеството на описаните проблеми е отразено в Таблица № 3. Отново най-голям е делът на жалбите извън правомощията – 19 – тенденция, която се наблюдава след 2019 г. Оплакванията, чието разглеждане е извън правомощията на обществения посредник, са от абонати на „Топлофикация – София“ ЕАД, „Софийска вода“ АД, с дейността на „Център за градска мобилност“ ЕАД, с държавни институции, фирми и дружества, предоставящи телекомуникационни или други услуги.

  Осем от жалбите са определени като неоснователни. Произнасянето за неоснователност е придружено с аргументи за преценката и насоки към жалбоподателя.

  Жалбите са подадени от физически лица, една е от името на етажна собственост и една – чрез представител на местна гражданска инициатива. През периода не са постъпили жалби от юридически лица.

  Освен работата по образуваните преписки по внесените жалби, в Приемната са изслушани и консултирани граждани, потърсили съдействие по въпроси, включително и извън функционалната компетентност на обществения посредник – с насочване към съответен компетентен орган извън сферата на местното самоуправление и местната администрация и справки с относими към отделния случай нормативни актове.

  В съответствие с чл. 22, ал. 1 от Правилника за организацията и дейността на обществения посредник на територията на Столична община за ежемесечно информиране на Постоянната комисия по граждански права, молби и жалби на СОС за постъпилите при обществения посредник жалби и сигнали на граждани (наименованието на комисията е изменяно с Решение № 64 от 22.12.2011 г. на СОС, Решение № 154 от 11.02.2016 г. и Решение № 346 от 31.05.2018 г. на СОС), пред Постоянната комисия за връзки с гражданското общество към Столичния общински съвет се предоставя писмена справка за постъпилите жалби и сигнали през изминалия месец.


  Данни за предмета на жалбите и работата по тях

  В този раздел са представени данни за предмета и класификацията на жалбите, извършената по тях работа, преценката за основателност, резултата от действията и изразените становища. В зависимост от естеството на жалбата, се извършват посещения на място и в съответните компетентни общински служби. По жалбите, преценени като основателни, в редица случаи се търси резултат чрез изпращане на становища, препоръки или предложения до Столичния общински съвет или до ръководството на общинската администрация. Примери:


  Административно обслужване и процедури

  В жалба 32-Е/2023 се сочи липса на отговор от Район „Панчарево“ по подадено заявление за издаване на документи за закупуване на общински имот с отстъпено право на строеж, внесено през месец май 2022 г. Жалбата е основателна по отношение неспазения срок за изпълнение на административната услуга, за което е отправена препоръка към районната администрация.

  Жалба 66-Е/2023 e по повод внесено в средата на ноември 2022 г. в Столична община предложение от местна гражданска инициатива за придобиване от общината на поземлени имоти за изграждане на училище, предвидено в подробния устройствен план на кв. „Манастирски ливади – запад“, Район „Триадица“. Установи се, че в Програмата за придобиване, управление и разпореждане с общинска собственост на Столична община за 2023 г, приета с Решение на Столичния общински съвет № 172/09.03.2023 г., е включен поземлен имот, който е част от урегулирания поземлен имот – предмет на предложението. По внесената подписка от 733 граждани има кореспонденция с вносителя и представител на местната гражданска инициатива, но действията не покриват в пълна степен изискванията на чл. 52, ал. 2 от Закона за пряко участие на гражданите в държавната власт и местното самоуправление, в който е регламентирано задължение на органа, до който е отправена местната гражданска инициатива, да разгледа предложенията и в едномесечен срок от връчването на подписката да обяви своето решение и предприетите мерки в интернет страницата на общината и в един регионален вестник. Отправена е писмена препоръка за уведомяване на вносителя за взетото решение и публикуването му съобразно законовите изисквания.


  Общински жилища

  Жалба 23/2023 с твърдения, че администрацията на Район „Слатина“ умишлено бави процедура за преместване в по-голямо общинско жилище, отговарящо на нуждите на семейството. Твърди се, че междувременно се настаняват други лица, които не отговарят на изискванията. След извършена проверка на място и по документи се установи, че жалбоподателят е дългогодишен наемател на общинско жилище – първоначално с родители, после самостоятелно, понастоящем с ново семейство, при което веднъж вече е уважено искането му за пренастаняване. Следват нови молби за ново преместване, съответно недоволство и упреци към общински служители. При отчитане изискванията на Наредбата за реда и условията за управление и разпореждане с общински жилища на територията на Столична община и броя и вида на общинските жилища на територията на района, жалбата е определена за неоснователна.

  Етажна собственост

  С жалба 27/2023 се сочат нарушения и неправилно начисляване на разходи за управлението и поддържането на общите части на сграда в режим на етажна собственост: на разходи за ремонт, основно обновяване, реконструкция и преустройство на общите части. Предоставена е консултация и е изготвен писмен отговор, съобразен с изискванията на Закона за управление на етажната собственост.


  Устройство на територията

  Жалба 50-Е/2023 срещу поставени ограничители за паркиране на ул. „Григорий Горбатенко“, жк „Младост-1“, и неудовлетворителен отговор по сигнал за това до Район „Младост“. Жалбата е основателна. Установи се, че обособяването на зони с ограничители за паркиране в тях е от собственици на неотчуждени частни имоти, попадащи в терен с неприложена улична регулация, предвиден за изграждане улица. В становище до кмета на района е отправена препоръка за поемане на ангажименти от районната администрация за трайно решаване на проблема чрез регламентираните възможности: отчуждаване, изкупуване или дарение, както и своевременно предприемане на съответните действия по компетентност съобразно очакванията на гражданите, които възприемат асфалтираната улица с прилежащ тротоар и улично осветление като публична общинска собственост.

  Жалба 59/2023 от родител на ученик в частно основно училище „Д-р Петър Берон“, кв. „Витоша“, Район „Лозенец“, с оплакване за преграждане на две улици с бариери, което ограничава автомобилния достъп до училището. Единствената улица, по която вече може да се стига, е с двупосочно движение и разрешено паркиране от двете страни, пораждат се конфликтни ситуации и е застрашена безопасността на множество деца. Жалбата е основателна. След сезиране на районния кмет, от администрацията е извършена проверка, изготвен е констативен акт по реда на чл. 225а от ЗУТ и са предприети действия за връчването му на нарушителя.


  Благоустройствени дейности

  Жалба 26-Е/2023 е от управител на етажна собственост за затлачена с тиня дъждоприемна шахта пред жилищен блок в жк „Обеля-1“, Район „Връбница“. Чрез Контактния център на Столична община са внасяни сигнали през 2021 г. и 2022 г. и един през януари 2023 г., без резултат. След наши разговори с представител на Столичен инспекторат е поет ангажимент за бърза проверка и почистване. При обратна връзка с жалбоподателя се установи, че още същия ден е пристигнал екип за проверка и действия по почистване на шахтата.

  Жалба 41/2023 е за неработещи осветителни тела по ул. „Мадарски конник“, Район „Оборище“. През февруари и началото на март са подадени сигнали чрез Контактния център на Столична община, с получен формален отговор, че осветителните тела са предвидени за възстановяване при наличие на финансови средства. Междувременно угасват и останалите две от общо пет лампи. След сезиране от наша страна на ресорния заместник-кмет на Столична община, в кратък срок осветителните тела са подменени.

  С жалба 58-Е/2023 се търси информация дали ул. „Стръмна“ в кв. „Вердикал“ е включена във втория етап от плана за доизграждане на т. нар. „воден цикъл“ на гр. Банкя. Твърди се, че през 2015 г., поради изграждане на отливен канал по ул. „Стръмна“, е нарушена уличната настилка и прекъснато осветлението. През 2015 г. и 2017 г. живущите там внасят запитвания до районната администрация. На втората жалба се отговаря, че при изграждане на втория етап на водния цикъл ще бъде положена трайна настилка. Жалбата до обществения посредник е основателна. Установи се, че ул. „Стръмна“ не е включена в обхвата на проекта за доизграждане и реконструкция на канализационна мрежа на гр. Банкя, кварталите „Градоман“, „Михайлово“, „Вердикал“ и с. Иваняне. Осма година след ВиК-ремонт, улицата е с временна настилка и частично осветление. Отправени са препоръки към кмета на района за търсене на своевременно решение за изграждане на подземната инфраструктура, полагане на улична настилка и възстановяване на осветлението.

  Жалба 70-Е/2023 е свързана с честите тежки наводнения при поройни дъждове в кв. „Бенковски“, Район „Сердика“, за които от години граждани сезират Столична община. Изразява се недоволство от отговори, в които се сочи, че се търсят източници на финансиране за поетапно изграждане на канализация в квартала, без ангажимент за времеви хоризонт. Изразява се благодарност към хората от столичната Дирекция „Аварийна помощ и превенция“, но се очаква скорошно решение в полза на сигурността и опазването на имуществото на местните хора. Жалбата е основателна. Отправено е писмено предложение до ресорния заместник-кмет на Столична община за преценка на възможни и изпълними с ограничените финансови средства действия (по промяна на наклон и подмяна на тръби), за които жалбоподателят твърди, че са обсъждани на място от общински експерти преди година.


  Екология

  Жалба 65-Е/2023 е за неокастрени дървета на ул. „Мара Бунева“, Район „Сердика“, след три подадени сигнала към общинската администрация и две разрешения за кастренето им, издадени през м. октомври 2022 г. и януари 2023 г. от Дирекция „Зелена система“ – Столична община. Жалбата е основателна. Към средата на месец май действително няма осъществени дейности. След безрезултатни телефонни разговори, в края на месец май общественият посредник изпрати писмо до директора на дирекцията, без отговор и ефект към края на отчетния период.


  Транспорт и пътна безопасност

  През месец януари постъпиха няколко жалби, свързани с прилагането на измененията и допълненията в Наредбата за реда и условията за пътуване с обществения градски транспорт на територията на Столична община, приета с Решение № 539 на Столичния общински съвет, в сила от 01.01.2023 г., по отношение на някои отменени превозни документи.

  Жалба 1/2023 е с приложена петиция на граждани за преразглеждане на решението на Столичния общински съвет за отпадане на картата за пътуване по една линия в градския транспорт. Изготвено е писмено становище до СОС по отправените в петицията и в други постъпили жалби предложения. Изразена е подкрепа на част от исканията – за възстановяване на картата с талони за 10 пътувания и на месечната карта за една линия за наземен транспорт и за метро, със съответните аргументи за това.

  Жалба 7-Е/2023 е свързана с предходни жалби от 2021 и 2022 г. за продължаващ риск от пътно-транспортно произшествие за пешеходци, движещи се по пътното платно на участък от ул. „Шарл Шампо“, Район „Триадица“, поради липса на тротоари от двете страни и силно ограничена видимост при остър завой с плътна ограда на строеж. Неколкократно през 2022 г. общественият посредник сезира съответните общински служби със случая, а през месец май м.г. предложи въвеждане на еднопосочно движение за МПС в участъка. Едва през пролетта на 2023 г. това стана факт, след среща с ресорния заместник-кмет на Столична община.

  Жалба 12-Е/2023, с предложения във връзка с обществените консултации по Доклад с рег. № СОА21-ВК66-10032-(18)/12.01.2023 г. относно приемане на Наредба за изменение и допълнение на Наредбата за реда и условията за пътуване с обществения градски транспорт на територията на Столична община. Жалбоподателят смята, че са налице несъответствия в ценовата политика, дискриминация и правила, които не са съобразени с българското законодателство, и предлага промени в цената на превозните документи за деца, ученици и хора с увреждания. Жалбата не е основателна. В отговор са изложени конкретни съображения по всяко отделно предложение, без поемане на ангажимент за подкрепата им пред общинските съветници. Дадени са разяснения относно съответствието на предложенията с приложимата нормативна уредба.

  Жалба 40-Е/2023 срещу отказ от страна на ЦГМ ЕАД за връщане на сума за закупен превозен документ за ученик поради намаляване на цената (в изпълнение на Постановление на Министерския съвет № 10/25.01.2023 г.) и предложено компенсиране чрез удължаване на срока на валидност. Жалбата е основателна. В отговор са дадени разяснения за нормативно регламентираните възможности за потребителите при преиздаване на абонаментните карти или за отказ от тях при определени условия. Отправено е писмено предложение до СОС с препоръка с общинската наредба да не се ограничава изборът на гражданите за начина на компенсиране на разликата в цените – чрез възстановяване на суми или чрез удължаване на валидността на превозния документ.

  Жалба 57-Е/2023 за изключително грубо отношение на водач на автобус № 42 към възрастен пътник, на което жалбоподателят е свидетел. Споделя се впечатление за и за други подобни прояви на водачи. Поради ограниченията в правомощията на обществения посредник, които не се отнасят до дейността на общински дружества, жалбата е изпратена по компетентност към „Столичен автотранспорт“ ЕАД.


  Социални дейности

  Жалба 28/2023 е във връзка с изискването за представяне от лице с увреждания на пенсионно разпореждане от Националния осигурителен институт, ако желае да ползва предоставеното му право за пътуване с градския транспорт на преференциална цена. Жалбата е основателна. В писмено становище до Постоянната комисия по транспорт и пътна безопасност към СОС е обърнато внимание, че с чл. 29, ал. 1, т. 15 от Наредбата за реда и условията за пътуване с обществения градски транспорт на територията на Столична община това право се ползва от хора с увреждания с общи заболявания, получаващи пенсия. Кръгът на правоимащите лица, според т. 3.4. от Приложение № 1 към Наредбата, е конкретизиран до хората с увреждания с намалена работоспособност от и над 50%. Необходимостта да представят пенсионно разпореждане затруднява ползвателите, тъй като според Кодекса за социално осигуряване пенсия за инвалидност се определя на лица с 50 и над 50 на сто трайно намалена работоспособност/вид и степен на увреждане. По закон нормативният акт трябва да съответства на нормативни актове от по-висока степен. Отправено е предложение в общинската Наредба за реда и условията за пътуване с обществения градски транспорт да отпадне разпоредбата хората с увреждания да получават пенсия, за да ползват дългосрочен превозен документ на преференциална тарифа.


  Общински приходи

  Жалба 61-Е/2023 от собственик на няколко автомобила с оплаквания по начисления местен данък. Жалбата е неоснователна. Дадени са конкретни разяснения по приложимата нормативна уредба и предприетото обжалване на издадения акт за установяване на задължение по административен и съдебен ред.
  Обществен ред и шум

  Жалба 20/2023 с молба да се премести денонощният наказателен паркинг при ул. „Хайдушка поляна“ и ул. „691-ва“, Район „Красно село“, разположен край жилищни блокове, квартална градинка и училище, който се ползва от „Център за градска мобилност“. Улиците са тесни и постоянното движение и маневриране на тежкотоварни автомобили създава риск за минувачите, силен шум в тихите часове на денонощието и замърсяване на въздуха. Жалбата е основателна. Подписка от 113 граждани е внесена в Столична община през 2021 г., но положението не е променено. От обществения посредник е търсен контакт с тогавашния кмет на района за взетите по подписката решения, през м. февруари е изпратено писмо, без обратна връзка. От ЦГМ ЕАД бе поет ангажимент за взимане на мерки и е разпоредено след 19 ч. да се ползва наказателният паркинг в „Подуяне“.


  Образование, спорт и туризъм

  Жалба 69-Е/2023 е от родител, чието дете не е прието в единствената яслена група в общинската детска градина в кв. Челопечене. Сочи се прием на деца, живеещи в други населени места на територията на столичния Район „Кремиковци“, докато деца от квартала остават неприети. Жалбата е основателна. Един от критериите в Наредбата за прием на деца в общинските самостоятелни детски ясли, детски градини и в подготвителните групи в общинските училища на територията на Столична община носи три точки, ако адресната регистрация е на територията на административния район на общинската самостоятелна детска ясла, градина или училище. Проблемът произтича от спецификата на околоградските райони на Столична община, които включват самостоятелни населени единици, отстоящи на значително разстояние една от друга. Съгласно Закона за устройството и застрояването на Столичната община околоградският район обхваща територията, попадаща между границите на град София и административно-териториалните граници на Столична община. Околоградски райони са „Нови Искър“, „Кремиковци“, „Витоша“, „Панчарево“ и др., на чиято територия се намират отдалечени по извънградски пътища села и квартали. Тази особеност на околоградските райони би следвало да намери своето отражение и в наредба за прием в общинските детски заведения и училища. Общественият посредник внесе предложение за включване в критериите за прием в общинските детски ясли, градини и в подготвителните училищни групи на норма, носеща допълнителна точка за деца, които кандидатстват в ясла/градина на територията на града, селото или квартала, в което живеят, ако административният район попада в обхвата на околоградските райони. Това ще гарантира прием в общинско детско заведение в населеното място, в което живее детето. Предложението е разгледано в заседания на Комисията за връзки с гражданското общество и на Комисията по местно самоуправление и нормативна уредба към СОС през месец юни.


  Консултации по въпроси извън правомощията

  Гражданите, които се обръщат към екипа на обществения посредник, се изслушват винаги с внимание и търпение. Част от оплакванията и затрудненията им са извън приложното поле на местното самоуправление и местната администрация, свързани са с дейността на държавни институции, частни фирми и дружества, с изменение на нормативни актове и тяхното прилагане – например за сроковете за предявяване на компенсации за лихвоточки по Закона за възстановяване на собствеността върху одържавени недвижими имоти. Тези хора получават съвети и разяснения какво могат да предприемат и пред коя институция, за да получат решение на свои проблеми. Примери:

  Жалба 2/2023 относно наложен запор на банкови сметки на поставените под запрещение низходящи – деца на жалбоподателя. Посочва се, че има образувана преписка в Софийската районна прокуратура. Търси се съвет пред кой орган да се иска вдигане на запора. В Приемната са предоставени съвети по изложените въпроси.

  Запитване 60/2023 от граждани за установяване на собственика на апартамент в сграда в режим на етажна собственост с оглед управлението на общите части. Предоставена е консултация за законовите възможности за снабдяване с лични данни и информация за притежаваната собственост от физически лица.

  Запитване 73/2023 относно предоставяне и ползване на лични данни на собственици от управителя на етажна собственост. Освен консултацията при посещението в Приемната на обществения посредник, е изготвен и писмен отговор до лицето с насоки за сезиране на Комисията за защита на личните данни.


  Други становища и предложения

  В рамките на обществените консултации по Доклад с рег. № СОА23-ВК66-4509/05.05.2023 г. за приемане на Проект на Наредба за реда и условията за провеждане на масови мероприятия, опазване на общински имоти и вещи, предназначени за общо ползване и шума в жилищни сгради на територията на Столична община, са внесени писмени предложения с акцент върху въвеждането на регламент за провеждане на масови мероприятия, продължаващи повече от един ден и заемащи публични общински площи в силно урбанизирани територии. Продължителността и териториалното разполагане на такива мероприятия налагат специфични изисквания, които да гарантират безопасно придвижване на участници и посетители до мястото на събитието и защита от шумово и битово замърсяване, с цел да не се нарушава и да се поддържа здравословна жизнена среда.

  Други дейности

  Общественият посредник и заместникът му редовно присъстват на заседанията на Постоянната комисия за връзки с гражданското общество към Столичния общински съвет, отправят предложения и излагат становища по конкретни казуси.

  На електронната страница на обществения посредник се публикува редовно информация за дейността. В отчетния период е изготвен и публикуван брой 25 на електронния бюлетин.

  Участия на обществения посредник през първото полугодие на 2023 г.:

  • в заседание през февруари на Наблюдателната комисия по Закона за изпълнение на наказанията и задържането под стража, като член на комисията;

  • в работна среща в град Пловдив, 19-20 април, на обществените посредници на общините Казанлък, Пазарджик, Бургас, Стара Загора, Столична община;

  • в Балканска конференция на тема „Нови стандарти в медиацията“, организирана от Национална асоциация на медиаторите, месец май;

  • в пресконференция по проект „Открито за медиацията – медиацията в полза на общността“, осъществяван от Национална асоциация на медиаторите и Район „Лозенец“.  Обобщение

  Анализът на жалбите, постъпили при обществения посредник през първите шест месеца на 2023 година, показва намаляване на оплакванията, свързани с административно обслужване и процедури. Увеличение бележи броят на жалбите, свързани с транспорт и пътна безопасност и тези, чието разглеждане е извън правомощията. Жалби, свързани с благоустройствени дейности, обществен ред и шум и устройство на територията, заемат значителен дял от общия брой.

  Изразените становища на обществения посредник, отправените предложения или препоръки по отделни случаи са основани на наблюденията и работата по регистрирани в Приемната жалби. Те не представляват оценка на дейността на отделни общински структури или на цялостната дейност на органите на местното самоуправление и местната администрация в Столична община.

  Предложенията и препоръките, изразявани от името на обществения посредник до представители на общинската администрация и на Столичния общински съвет, нямат повелителен характер и не обвързват общинските органи с предприемане на действия. Затова в някои случаи усилията остават без резултат.

  Ограничените правомощия не дават възможност за разглеждане на жалби, свързани с дейността на общински дружества. Това насочва към нормативна непълнота в обхвата на защита на права и законни интереси на граждани при взаимодействието им с органите на местната власт и местното самоуправление. Оплаквания срещу дейността на общински дружества по отношение на предоставяните от тях обществени услуги – „Център за градска мобилност“, „Столичен автотранспорт“, „Столичен електротранспорт“, общинските пазари, диагностично-консултативните центрове и др. – остават разглеждани само от ръководствата на тези дружества и ресорните постоянни комисии към СОС. Липсва другият поглед, без йерархична подчиненост, към допускани грешки, формализъм или непълноти в нормативната уредба. Столичният общински съвет има положителен опит в тази насока и е учредил работещ механизъм за абонатите на „Топлофикация София“ ЕАД чрез избирането на трима обществени посредници на дружеството.

  Медиацията като извънсъдебен способ за решаване на спорове все повече навлиза в обществения ни живот. Нейните подходи биха могли да намерят по-широко приложение в Столична община, за преодоляване на напрежения и предотвратяване на конфликти, свързани с общински дейности и с някои гражданскоправни въпроси – например по управление на етажната собственост (спорове при течове, ремонти на общи части).


  София,12 юли 2023 г. Лилия Христова

  Обществен посредник

  на територията на Столична община
  Приложения


  Таблица № 1


  Брой и разпределение на жалбите през първото шестмесечие на 2023 г. по месеци


  Жалби и сигнали


  Първо полугодие на 2023 година


  Януари

  Февруари

  Март

  Април

  Май

  Юни

  Общо


  Постъпили

  14

  8

  15

  7

  10

  3

  57


  Приключени

  11

  7

  10

  1

  5

  2

  53


  Приключени от предишен месец


  1

  1

  3

  9

  3


  Приключени от 2022 г.

  2

  1

  3


  Неприключени  1


  2

  1

  4
  Таблица № 2


  Брой и разпределение на жалбите за първото шестмесечие на 2023 г.

  по вид и начин на постъпване


  Вид

  Януари

  Февруари

  Март

  Април

  Май

  Юни

  Общо

  Писмени жалби


  11

  5

  8

  4

  8

  1

  37

  Устни жалби – съставен протокол

  3

  3

  7

  3

  2

  2

  20

  По начин на постъпване:

  5

  3

  7

  1

  4

  0

  20

  • по електронната поща

  • през електронна страница

  5

  2


  3

  2


  12

  • посещение в приемната

  3

  1

  4

  1

  3

  2

  14

  • с протокол по телефона

  1

  2

  4

  2

  1

  1

  11

  Таблица № 3


  Брой и разпределение на жалбите през първото шестмесечие на 2023 г.

  според тяхната класификация


  Класификатор

  Януари

  Февруари

  Март

  Април

  Май

  Юни

  Общо

  1. Административно обслужване  1


  1


  2

  2. Общински жилища


  1

  2
  3

  3. Управление и разпореждане с общинска собственост  1
  1

  4. Етажна собственост


  1
  1

  2

  5. Устройство на територията  2

  1

  1


  4

  6. Благоустройствени дейности

  1

  1

  1

  1

  2


  5

  7. Незаконно строителство
  8. Екология

  1


  1

  9. Транспорт и пътна безопасност

  7  1

  2


  10

  10. Социални дейности


  1

  1
  2

  11. Общински приходи
  1  1

  12. Преместваеми обекти и реклама
  13. Обществен ред и шум

  1

  1  1

  1

  4

  14. Търговска дейност
  15. Образование, спорт, туризъм  1


  1


  2

  16. Здравеопазване
  17. Отчуждаване и обезщетяване
  1  1

  18. Обредни дейности
  19. Земеделски земи
  20. Столичен инспекторат
  21. Извън правомощията

  5

  3

  6

  2

  2

  1

  19
   

  © Всички права запазени. Този сайт е създаден от Softech.