Столичен Омбудсман

Подайте жалба

Документи

Екип

Дейности

Бюлетин

Въпроси и отговори

Свържи се с нас

Адрес:  ул.  "11 август"  4,  ет. 3
София 1000
Телефон: 02/9873449, 02/9871341, 0887 873 962
Факс: 02/9862785
E-mail:
ombudsman@sofia.bg

Приемно време:
Всеки работен ден

От 09:00 до 17:00 ч.

Изтегляне на документа

 • НАГ–СОС
 • Препоръка относно разрешаване на устройствена процедура (в неурегулирана територия) за имоти, попадащи в територия за далекоперспективно развитие

    В резултат на установеното в процеса на работа по внесена при обществения посредник жалба, е изразено становище пред председателя на СОС и пред главния архитект на Столична община относно административното производство по разрешаване на устройствена процедура (в неурегулирана територия) за имоти, попадащи в територия за далекоперспективно развитие.

    В електронната страница на Направление „Архитектура и градоустройство“, в раздела за услуги, извършвани от Дирекция „Териториално планиране“, на адрес https://nag.sofia.bg/Services/Info/5lmEgYzpEB4%3d?direcorateId=mvdzcJbaG40%3D, за изпълнение на услугата „Разрешаване на устройствена процедура (в неурегулирана територия) от Главния архитект на Столична община“ е посочен срок на изпълнение 30 дни.

    Конкретното заявление е внесено в НАГ през 2019 г., разгледано е от Общинския експертен съвет по устройство на територията (ОЕСУТ) през октомври 2020 г.; през април и август 2021 г. заявителят внася ново мотивирано предложение и задание, с което са изпълнени допълнителните изисквания на ОЕСУТ. През ноември 2021 г. главният архитект на Столична община внася доклад в СОС, мотивиран със заключението, че заявлението отговаря на всички законови изисквания. Предлага се на Столичния общински съвет да вземе решение, с което да допусне устройство и застрояване преди 2025 г. на два поземлени имота, попадащи в устройствена зона „Вилна зона за далекоперспективно развитие“.

    Докладът е разгледан на заседание на Постоянната комисия по опазване на околната среда, земеделие и гори към СОС през юли 2022 г. Решението на комисията е да отложи произнасянето по доклада, като се предлага създаване на експертна работна група за изясняване на устройствената политика за неурегулирани имоти, попадащи в територии за далекоперспективно развитие.

    През октомври 2022 г. главният архитект на Столична община оттегля доклада. Към края на 2022 г. няма крайно произнасяне по заявената услуга, въпреки изпълнението от страна на заявителите на всички законови и на поставените от администрацията изисквания, както и заплатена такса за извършване на услугата още при нейното заявяване през 2019 г.

    След преценка на установените факти, хронологията на действията и резултатите от тях, и в отговор на отправено искане за защита на права и законни интереси на граждани при взаимодействието им с органи на местното самоуправление и местната администрация, становището на обществения посредник е, че заявлението следва да се разглежда в съответствие със законовите изисквания и Столичният общински съвет да се произнесе с решение по него. Аргументи:

    С Административнопроцесуалният кодекс (АПК) е регламентирано задължението на административните органи да се произнасят в срок по всички отправени до тях искания. Видно от гореизложените факти, в конкретния случай са изтекли всички срокове, предвидени в чл. 57 от АПК, във връзка с § 8 от ПЗР на АПК и чл. 5а от Закона за администрацията, което поражда необходимостта преписката да бъде разгледана и решена във възможно най-кратък срок.

    В съответствие с чл. 42, ал. 3 от Правилника за организацията и дейността на Столичния общински съвет, постоянните комисии не са решаващ орган, а подпомагат дейността му чрез изготвяне на становища по проектите на решения, разпределени им от председателя на СОС. От тази гледна точка може да се приеме, че решението на Постоянната комисия по опазване на околната среда, земеделие и гори към СОС за отлагане на доклада до създаване на работна група и евентуална промяна на чл. 15 от ЗУЗСО не съответства на установените правомощия и правила за работа.

    От проведените разисквания в заседанието на комисията прави впечатление, че изложените съображения, мотивирали взетото решение, не кореспондират на мотивите към доклада на главния архитект, които са изцяло положителни по отношение на съответствието и изпълнението на законовите изисквания. Решението за допускане на регулирането и застрояването на имот в приложното поле на чл. 15 от ЗУЗСО безспорно е акт, издаван в условията на оперативна самостоятелност, като преценката за целесъобразността му е изцяло прерогатив на Столичния общински съвет. Видно от изказаните от членове на комисията мнения, основна задача на планираната работна група ще бъде да прецени цялостния ефект при урбанизирането на далекоперспективните територии и да формира адекватна бъдеща политика в тази насока. Преценката за необходимостта от промяна на управленската политика в дадена област не съставлява основание по смисъла на АПК за удължаване на сроковете за произнасяне по текущи административни преписки. Евентуална бъдеща промяна на законодателството в тази област не означава, че подадените до този момент заявления не бива да бъдат решавани по сега действащата нормативна уредба.

    Конкретното искане на жалбоподателите, освен че отговаря на всички законови изисквания, е основателно и с оглед приложението на прогласения в чл. 8, ал. 2 от АПК принцип на равенство, задължаващ административните органи, в пределите на тяхната оперативна самостоятелност, при еднакви условия, да третират еднакво сходните случаи. Предвид фактите, че: съседните на жалбоподателите имоти са регулирани, в хода на административната процедура заявителите са изпълнили всички поставени към тях изисквания и докладът на главния архитект на Столична община е изцяло положителен, то за тях се поражда оправдано правно очакване искането им да бъде удовлетворено. Несъобразяването с посочените принципи не кореспондира с конституционно защитеното право на собственост на гражданите.

    По изложените съображения, и на основание чл. 3 от Правилника за организацията и дейността на обществения посредник на територията на Столична община, се предлага заявлението да бъде разгледано и решено при съобразяване със законовите изисквания и установените принципи в административната практика.


  Публикувано на 15 декември 2022 г.   

  © Всички права запазени. Този сайт е създаден от Softech.