Столичен Омбудсман

Подайте жалба

Документи

Екип

Дейности

Бюлетин

Въпроси и отговори

Свържи се с нас

Адрес:  ул.  "11 август"  4,  ет. 3
София 1000
Телефон: 02/9873449, 02/9871341, 0887 873 962
Факс: 02/9862785
E-mail:
ombudsman@sofia.bg

Приемно време:
Всеки работен ден

От 09:00 до 17:00 ч.

Изтегляне на документа

 • Анализ за постъпилите жалби при обществения посредник и становищата по тях за периода януари – юни 2022 г.
 • Анализ за постъпилите жалби при обществения посредник и становищата по тях за периода януари – юни 2022 г.


  АНАЛИЗ

  за постъпилите жалби при обществения посредник

  и становищата по тях за периода януари – юни 2022 г.


  Този анализ е изготвен на основание чл. 26 от Правилника за организацията и дейността на обществения посредник на територията на Столична община (Правилника). Регламентираната в него дейност е насочена към подобряване на качеството на административните услуги, повишаване на правната култура на гражданите и гарантиране на правото на добро управление. Към обществения посредник могат да се обръщат български и чуждестранни граждани, като и лица без гражданство, юридически лица и организации, които осъществяват дейност на територията на Столична община, при: нарушаване на изисквания за законосъобразност и правилност на административни актове и действия на органите на местната власт; неспазване на процедури по издаване на актове или предоставяне на административни услуги; предоставяне на невярна или неточна информация за правата и задълженията на гражданите и реда и условията за извършване на административни услуги; прояви на некомпетентност, недобросъвестност, незачитане на достойнството на гражданите.

  Правомощията на обществения посредник не се отнасят до: вътрешнослужебни отношения на органите на местната власт и самоуправление; въпроси от личния живот на гражданите; приватизацията и дейността на общински дружества; съдебни процедури.

  Дейността през отчетния период се отличава с възстановяване в пълен обем на срещите и изслушванията на граждани в Приемната, след прекратяване на извънредната епидемична обстановка в края на месец март. Две години след въвеждането първо на извънредно положение, а след това на извънредна епидемична обстановка, се вижда, че леснодостъпните начини за подаване на жалба по електронен път или по телефона са останали предпочитани за гражданите.

  Освен жалби, се регистрират и обработват и други документи, постъпили под формата на сигнали, молби за съдействие, предложения, други искания, отправени от граждани или юридически лица. В съответствие с Правилника и за удобство при представяне на данните, за всички документи в този анализ се използва терминът жалба.

  В зависимост от предмета на жалбата, общественият посредник се произнася писмено – със становище, препоръка или предложение за преразглеждане на определен случай от съответната общинска структура; предоставя устна или писмена информация, или съвет на жалбоподателя за действия, включително и пред други органи; произнася се по неоснователността на жалбата или прави отказ от разглеждане (ако е налице основание по чл. 18, ал. 2 от Правилника). Ако по нея има образувана преписка в общинска администрация, се търси съдействие за преглед на документация в цялост.

  В анализа са обособени следните раздели: справка за броя и класификацията на жалбите, данни за предмета на жалбите, работата по тях и изразените становища, други дейности, анализ, изводи и приложения – таблици с данни за броя на жалбите по месеци, по начин на постъпване и по класификация на проблема.

  Справка за броя и класификацията на жалбите

  Към 30 юни 2022 г. жалбите към обществения посредник са 148 на брой. Част от тях (85) са почти еднотипни възражения-предложения по проекта за подробен устройствен план, м. „Младост-1“, кв. „Мусагеница“, Район „Студентски“.

  В сравнение със същия период на 2021 г., регистрираните жалби са над три пъти повече (57 броя за 2021 г.). От общия брой жалби 142, или 96 %, са приключени, след извършени проверки и изготвени становища. Приключени са и 4 случая от 2021 г.

  Към началото на месец юли продължава работата по 6 случая, регистрирани в отчетния период (включително един от 2021 г.): срещу сключването на договор за изработка на урнова плоча с Общинско предприятие „Гробищни паркове“ при закупуване на урнова ниша; твърдения за незаконно изграждане на парапет и навес на тераса в жилищна сграда; неудовлетвореност от действията на районна администрация по внесени жалби за шум в 6,00 ч. всяка сутрин вследствие на вдигането на автоматични предпазни щори на магазин на партерния етаж в жилищна сграда; искане за премахване на колчета, поставени от Столична община, които препятстват достъпа до двора на жилищен дом; проблеми с канализацията в жилищна сграда при проливни дъждове. По случаите се изготвени предложения, отправени към съответните административни органи, и се изчаква отговор с информация за взетите мерки.

  Броят и разпределението на жалбите и сигналите за първото полугодие на 2022 г. са представени в таблици, приложени към анализа.

  Според начина на подаване:

  - писмени жалби – 125 броя (84 %);

  - устни жалби, със съставен протокол от посещение в Приемната или по телефона – 23 (16 %);

  - постъпили по електронен път – 116 (над 78 %), от тях 111 от е-поща и 5 от е-страница;

  - регистрирани при посещение в Приемната – 17 (близо 12 %);

  - жалби, приети в телефонен разговор– 15 (10%).

  Класифицирането на жалбите според естеството на описаните проблеми е отразено в Таблица № 3. Най-голям е делът на жалбите извън правомощията – 22 (като изключим еднотипните възражения-предложения по проект за ПУП). След 2019 година броят на жалбите извън правомощията се увеличава и данните за първите шест месеца бележат относителна стабилност – 23 през 2020 г. и 16 през 2021 г. Оплакванията, чието разглеждане е извън правомощията на обществения посредник, са свързани с проблеми на абонати на „Топлофикация – София“ ЕАД, „Софийска вода“ АД, клиенти на ЦГМ ЕАД, както и срещу държавни организации, срещу фирми, предоставящи телекомуникационни услуги и други подобни.

  От разглежданите в периода жалби 14 са определени като неоснователни. Произнасянето за неоснователност е придружено с аргументи за преценката и разяснения към жалбоподателя съобразно всеки конкретен случай. Преобладават жалбите, подадени от физически лица – 145 броя (98 %); от юридически лица – една и от НПО – 2.

  Освен работата по 148 образувани преписки, в Приемната са изслушвани и напътствани граждани, потърсили съдействие по въпроси, извън функционалната компетентност на обществения посредник.

  В съответствие с чл. 22, ал. 1 от Правилника за организацията и дейността на обществения посредник на територията на Столична община за ежемесечно информиране на Постоянната комисия по граждански права, молби и жалби на СОС за постъпилите при обществения посредник жалби и сигнали на граждани (наименованието на комисията е изменяно с Решение № 64 от 22.12.2011 г. на СОС, Решение № 154 от 11.02.2016 г. и Решение № 346 от 31.05.2018 г. на СОС), на Комисията за връзки с гражданското общество към Столичния общински съвет редовно се предоставя писмена справка за постъпилите жалби и сигнали през изминалия месец.


  Данни за предмета на жалбите и работата по тях

  Следващото изложение съдържа данни за част от жалбите, според тяхната класификация, с информация за естеството на жалбите, за извършената по тях работа, преценката за основателност, за резултата от действията и за изразените становища.


  Административно обслужване и процедури

  Жалба 67/2022 с твърдения за незаконни и нецелесъобразни действия и бездействия на длъжностни лица от администрацията на Район „Триадица“ във връзка с внесено по реда на чл. 46б от ЗУЕС уведомление и заявление за издаване на документ, удостоверяващ качеството управител на етажната собственост (ЕС). Жалбата не е основателна. При проверка се установи, че по изпълнение на съдебно удостоверение за предоставяне на документи, неколкократно жалбоподателят е отказал да ги получи от районната администрация, поради което те са изпратени служебно до съда. На жалбоподателя е разяснено, че законът не предвижда по подадени уведомления по реда на чл.46б от ЗУЕС да се издават удостоверения, свидетелстващи за актуалния управител на етажната собственост. Районната администрация е длъжна да приеме подадените заявления, когато са редовни от външна страна, без възможност да контролира законността на избора на органи на етажна собственост.

  Жалба 141-Е/2022 с изразено неудовлетворение от дейността на служба ГРАО в Район „Подуяне“ по актуализиране на данни: промяна в актовете за гражданско състояние и в съответните регистри след възстановено българско гражданство. Жалбата не е основателна. Предоставени са подробни разяснения на жалбоподателката относно разпоредбите на Закона за българското гражданство по отношение възстановяването му и реда за вписване на промените в гражданството в регистъра на населението.

  Запитване 136/2022 какви документи трябва да представи поданик на Кралство Бутан, за да встъпи в брак с българска гражданка на територията на Република България. На лицето подробно са описани изискваните от българското законодателство документи и процедурата, която е необходимо да бъде спазена при сключване на брак с чужденец на територията на страната. За повече и по-подробна информация лицето е насочено към Министерство на външните работи.


  Устройство на територията и незаконно строителство

  Жалба 153/2022 срещу липса на отговор по жалба, подадена чрез Контактния център на Столична община преди повече от година, и липса на реални действия за ремонт на улица и на счупена детска площадка в жк „Банишора“, Район „Сердика“. Жалбата е основателна. Установи се и гражданинът беше информиран, че на фирмата, поддържаща зелените площи, е възложено да извърши ремонт на повредените и липсващи елементи на детските площадки. От администрацията на района се получиха уверения, че ремонтът на пътната настилка, предмет на жалбите, е планиран и предстои да се осъществи.

  Жалба 154/2022 по проблем, свързан с канализацията на група от жилищни блокове в Район „Сердика“, които често се наводняват, особено след изграждането на Северната скоростна тангента. Трудностите произтичат от липсата на данни за законността на канализацията, съответно за установяване на отговорните за поддръжката ѝ институции. Работата по жалбата не е приключена. От Дирекция „Аварийна помощ и превенция“ е проведено аварийно отводняване. Установи се, че имотът, в който са изградени блоковете, е собственост на Национална компания „Железопътна инфраструктура“, съответно отговорността за изграждане и поддръжка на канализацията е на компанията.

  Жалба 155/2022 за неправомерно прокарване на път от съсед и преминаване през имота на жалбоподателя. Търси се съдействие за прекратяване неправомерните действия на съседа. Жалбата е извън правомощията. Жалбоподателят е уведомен за реда, по който следва да защити правата си.


  Етажна собственост

  Запитване 22/2022 относно законосъобразността на поставяне на чип в асансьор в жилищна сграда и ограничаване на някои съсобственици при ползването на съоръжението. Изразено е становище, че няма законова пречка общото събрание на етажната собственост да вземе решение за инсталиране на система с чип, като форма на ограничаване на достъпа на външни лица до сградата. Решенията на общото събрание по този въпрос се приемат с обикновено мнозинство, поради което е възможно в отделни случаи да не отразяват желанията на всички засегнати собственици, без това да е основание за обявяването им за незаконосъобразни.

  Жалба 27/2022 с твърдение за незаконно регистриране по реда на чл. 46б от Закона за управление на етажната собственост на фирма, предлагаща професионални домоуправители, от администрацията на Район „Триадица“. Жалбата не е основателна. Разяснена е разпоредбата на § 3 от Заключителните разпоредби на Наредба № РД-02-20-8/11.05.2012 г. за създаване и поддържане на публичен регистър на сдруженията на собствениците в сгради в режим на етажна собственост, в която е предвидена правна възможност за общинските и районните администрации да продължат воденето на регистрите на етажната собственост. Преценката е на административния орган и не превръща уведомителния режим в регистрационен.

  Жалба 35/2022 относно изграждане на навес и парапет към тераса, намираща се непосредствено над жилището на жалбоподателя, в сграда в режим на етажна собственост на територията на Район „Овча купел“. В жалбата се изразява недоволство от отговорите, получени на подадените сигнали до районната администрация. Търси се съдействие за аргументирано становище по отношение законността на изпълнения строеж и указания по какъв ред може да се снабди с копие от предоставената от извършителя на строежа техническа документация. Към края на месец юни работата не е приключена. След извършени справки и разговори е изготвено становище пред Дирекция „Общински строителен контрол“ с молба за информация има ли образувано административнонаказателно производство по случая и на какъв етап е то. От ДОСК изискват нова проверка на районната администрация и при необходимост административнонаказателни действия, но още няма обратна връзка за етапа на процедурите.


  Транспорт и пътна безопасност

  Жалба 66/2022 с твърдения за дискриминация по възрастов признак поради предоставянето с Наредбата за реда и условията за пътуване с обществен градски транспорт на територията на Столична община на право на преференциално пътуване само на пенсионираните в трета категория труд. Жалбата не е основателна. Изразено е становище, че предвиждането на преференциални условия на пътуване за определени групи не нарушава принципа на равно третиране. С Наредбата не се цели предоставянето на преференции на лицата, пенсионирани при условията на трета категория труд, а на лицата, навършили определена възраст. Получаващите всички видове пенсии, предвидени в Глава Шеста на Кодекса за социално осигуряване (пенсии за осигурителен стаж и възраст, пенсии за инвалидност, наследствени пенсии и пенсии, несвързани с трудова дейност), могат да се ползват от преференциалните условия за пътуване, след навършване на определена възраст, която е житейското основание за тази форма на социално подпомагане.

  Жалба 152/2022 с искане да бъде възстановен достъпът за паркиране в частен имот през тротоар след поставяне на антипаркинг стълбчета, съгласно решение на Постоянната комисия по транспорт, организация и безопасност на движението при Столична община за обезопасяване на пешеходното движение, тъй като мястото представлява трамвайна спирка и има жалби за всекидневно преминаване на МПС покрай чакащите пътници. Съгласно чл. 20, ал. 3 от Наредбата за организация на движението на територията на Столична община,Върху тротоари пред имоти, в които влизат и излизат ППС, се допуска поставянето на подвижни антипаркингови елементи, осигуряващи свободния достъп до имотите с ППС“, но това е в противоречие с одобрения проект за организация на движението в района на спирката. От собственика на имота се иска да внесе мотивирано предложение за транспортен достъп до имота. Преписката не е приключена. Изследва се възможността за решение в интерес и на общината, и на гражданите, и на отделния собственик.

  Жалба 42/2022 относно изграждане на изпъкнали изкуствени напречни неравности в гр. Банкя, на ул. „Методи Иванов“ № 67. Жалбоподателят е бил уведомен преди една година, че ще се изготви проект и ще бъдат изградени. Установи се, че има проект за организация на движението и за поставяне на изкуствени неравности, който към момента е предаден в отдел „Пътна полиция“ - СДВР за съгласуване, след което ще започне изграждането им. Жалбата е основателна.

  Жалба 43/2022 с изразено несъгласие от премахването на пътни знаци, поставени за регулиране на паркирането на ул. „Родина“, гр. Банкя, в края на 2021 година. През март 2022 г. знаците са премахнати, след постъпила в районната администрация жалба, подписана от 47 граждани, живущи на същата улица. Те не са съгласни с поставените знаци, тъй като не е проведено обществено обсъждане. Освен това не е приложена улична регулация и становището на Постоянната комисия по транспорт, организация и безопасност на движението при Столична община е, че върху частни имоти, навлизащи в пътното платно, не може да се поставят пътни знаци. Жалбоподателят е внесъл жалба в Административен съд София-град, където е образувано административно дело.

  Жалба 18/2022 е по повод задължението, при издаване на нов стикер за локално платено паркиране за следващ период, с подаването на заявление да се представи отново пълният комплект от документи – в копие и оригинал. Част от тези документи – например лична карта, нотариален акт за собственост на имота, свидетелство за регистрация на МПС – не са променяни с години и копия от тях са предоставени в „Център за градска мобилност“ ЕАД при първоначалното закупуване на винетен стикер, съответно тогава е направена и справка с оригинала. В тези документи се сочат обстоятелства, които по естеството си са с постоянен характер, без промяна за дълъг период. Валидността им е гарантирана и от задължението за ползвателите да декларират в 14-дневен срок всяка промяна на обстоятелствата (чл. 77, т. 15 от Наредбата за организация на движението на територията на Столична община). Периодичното представяне на едни и същи документи създава излишна административна тежест за граждани, ползващи правото на локално платено паркиране, които не са променяли постоянния си адрес, и не е оправдано с оглед естеството на декларираните обстоятелства и регламентираната процедура. Съгласно чл. 77, т. 14 от Наредбата ново заявление се подава след изтичане на срока на валидност на издадения винетен стикер. Отправено е предложение до общинските органи за граждани, ползващи правото на локално платено паркиране, чийто постоянен адрес не е променян в продължение на години, да се предвиди възможност да се заяви продължаване срока на ползване на издаден винетен стикер преди изтичането му, след представяне само на доказателство за заплащане на дължимата такса и на декларация за липса на промени в обстоятелствата, даващи право на локално платено паркиране.

  Жалба 107-Е(7)/2022 е допълнение към сигнал от 2021 г. за необезопасен строеж в кв. „Манастирски ливади-изток“, Район „Триадица“. Твърди се, че има предпоставки за инциденти, тъй като липсва тротоар, пешеходците се движат по пътното платно, а оградата на строежа е паянтова и наклонена. Жалбата е основателна. Улицата е с двупосочно движение. На посоченото място тя прави остър завой, при който видимостта е силно намалена поради издигната метална ограда на недовършен от години строителен обект. По сигнала са извършени проверки от Столичен инспекторат и районната администрация, предприети са действия за започване на административнонаказателно производство спрямо собственика на строежа. Но уличната регулация в участъка не е приложена. От наша страна са проведени разговори с районния кмет и с негов заместник за обезопасяване на мястото и търсене на временно решение (до реализиране на уличната регулация и изграждане на улицата) чрез обособяване на пешеходна лента и контрол по състоянието на оградата.

  Новата жалба е за нестабилност и падане на части от оградата, включително и на пътното платно, вследствие на силни ветрове. Все още не е осигурено безопасно преминаване, напротив – обстановката се влошава, тъй като на завоя вече е формиран вход-изход на тежка механизация към нов строителен обект. Междувременно продължава кореспонденцията между районната администрация, Столичен инспекторат, Дирекция „Общински строителен контрол“ към НАГ и подателя на сигналите.

  Позицията на обществения посредник е, че рискът от пътно-транспортно произшествие е изключително голям както за пешеходците, така и за преминаващите автомобили. Двупосочното движение в участък със завой без видимост и с хора на уличното платно е сериозна предпоставка за тежки инциденти. Отправено е предложение до общинските органи за координирани действия на сезираните със случая общински служби, спешно обособяване на платно/алея/лента за пешеходци и въвеждане на еднопосочно движение на МПС в опасния участък.  Обредни дейности

  Жалба 4-Е/2022 срещу изискването на ОП „Гробищни паркове“, при закупуване на урнова ниша да се сключи договор с общинското предприятие за изработка на урнова плоча. Жалбата е основателна. Действително в Наредбата за определяне и администриране на местни такси и цени на услуги, предоставяни от Столична община, няма цена за изработване на урнова плоча, а промени в размера на местните такси и цени на услуги и определянето на цени на нови услуги се извършват след решение на СОС. Промени могат да бъдат направени по съответния ред и в действащия Правилник за организацията и дейността на общинско предприятие „Гробищни паркове“ – да се добави като вид дейност и изработката на урнови плочи. Жалбата е изпратена на вниманието на заместник-кмета на Столична община, Направление „Култура, образование, спорт и младежки дейности“ за преценка относно допустимостта за посредничество на общинското предприятие между клиент и фирма изпълнител чрез сключване на договор за изработка с ОП „Гробищни паркове“ и евентуални промени в нормативната база.


  Общинска собственост и жилищно настаняване

  Жалба 116/2021 с оплакване от получени формални отговори по внесено в началото на годината в районна администрация заявление за закупуване на общинско жилище от наемателя му. Жалбата е основателна, предвид установеното правило в административното производство, че административният орган е длъжен да отговори мотивирано на всяко отправено до него искане, което обвързва администрацията, дори и в конкретна наредба да не е регламентиран срок за приключване на определена процедура. Въз основа и на други постъпили сходни жалби в предходни години се установи, че има множество заявления за закупуване на общински жилища от настанените в тях наематели, с представени всички необходими документи, по които се очаква съответно решение. В началото на февруари е отправено предложение до кмета на Столична община и до председателя на Столичния общински съвет за произнасяне по всички заявления за продажба на общински жилища, с ангажимент за решение в разумен срок. Дори и решението да е в полза на собственика на имотите – Столична община – при съобразяване с обществения интерес, съответно да е в разрез с очакванията на наемателите, то запознаването им с това решение би ги насочило своевременно към други възможности за задоволяване на жилищните нужди.

  Жалба 69/2022 относно придобито от Столична община жилище чрез лихвоточки, за което все още няма документ за собственост, въпреки че е платено от жалбоподателя и ползвано от него над 28 години. През 1994 г. семейството е въведено във владение на имота, но договор за покупко-продажба със Столична община не е сключен. През 2003 г. има решение на СОС и заповед на кмета на Столична община от 2004 г. за замяна на друг негов имот с въпросното жилище, но тази процедура не е довършена. Жалбоподателят смята да води дело за придобиване право на собственост по давност, на основание непрекъснато владение на имота. След извършена справка са дадени разяснения какво още може да се предприеме за решаване на казуса.


  Обществен ред и сигурност

  Жалба 147/2022, с която се изразява възмущение от хулигански прояви по време на абитуриентските тържества на площад „Свети Александър Невски“, на празника 24 май и в дните около него. Посочват се буйни, необуздани събирания на младежи пред храма, съпроводени от оркестри и гръмки, неподходящи за мястото ритми. Жалбата е основателна. Действително, поведението на някои младежи накърнява светостта на мястото и тържествената атмосфера около 24 май. Всяка година около Деня на Светите братя Кирил и Методий, на българската азбука, просвета и култура, в продължение на няколко дни жители и гости на столицата стават свидетели на буйни, стигащи до необузданост, събирания на младежи пред храма, съпроводени от оркестри и гръмки, неподходящи за мястото ритми. Обноските им могат да се определят като неприемливи за традиционния обществен морал. Постъпките на гражданите на публични места са елемент на обществения ред. Упражняването на личните права и свободи върви редом с придържане към етични нрави в общуването и в поведението.

  Отправено е писмено становище до постоянните комисии по обществен ред и сигурност и по образование, култура, наука и културно многообразие на СОС за необходимостта от преоценка на установилите се практики при празнуването на зрелостниците. Образователната система също би следвало да се ангажира с този последен етап в обучението. Предложено е да се потърси подходящ механизъм, осигуряващ спазването на обществения ред и уважение към символите на държавата и културата ни при отбелязване на завършването на средното образование, с примерни насоки: директорите на средните училища да уведомяват общинските органи за предстоящи тържества на зрелостници на пл. „Свети Александър Невски“ по реда на Глава Четвърта от Наредбата за обществения ред на територията на Столична община; да се организира запознаване на дванайсетокласниците (достатъчно рано преди 24 май) с установените в обществото принципи – както с нормативно регламентираните, така и с общоприетите етични и морални норми.


  Общински приходи

  Жалба 41/2022 e всъщност възражение срещу неправилно отразени данни от имотна декларация за гараж, притежаван в съсобственост. Оплакването е от формален отговор на неколкократни запитвания, с молба за коригиране на данните в имотната партида и възстановяване на надвзетите суми, които лицето смята за дължими. При извършена справка в отдел Общински приходи „Средец-Триадица“ се установи, че няма грешка в данните за площта на недвижимия имот. По искането за коригиране на данните в данъчната партида за идеалните части на съсобствениците и, евентуално, за прихващане и възстановяване на надвзети суми, е отправена препоръка да се използват изрично предвидените в ДОПК производства.

  Жалба 140/2022 относно неизяснени въпроси за увеличен данък: при заплащане на дължимия за 2022 г. данък за имота и такса битови отпадъци лицето установява, че има увеличение със 150 лв. На касата му казват, че трябва да се доплати разлика и за 2021 г., което прави. Жалбоподателят не е доволен от отговора на въпроса му на какво се дължи увеличението и защо е със задна дата. Според касиера и съседите имат увеличение и всичко се преразглежда, защото сградата е била обявена за паянтова. Дадена е препоръка да се внесе писмено искане до началника на отдела, за да се получат официални разяснения на какво се дължи увеличението на данъка и ТБО. Жалбата е основателна.


  Консултации по въпроси извън правомощията

  Гражданите, които се обръщат към нас, се изслушват винаги с внимание и търпение, въпреки че в редица случаи не могат да получат съдействие от обществения посредник поради ограничените правомощия. Някои от тях се нуждаят от съвети и разяснения какво би трябвало да предприемат и пред коя институция, за да получат решение на възникналите затруднения. Примери:

  Жалба 17/2022: На 31.01.2020 г. жалбоподателят купува електронна винетка за автомобила си. При въвеждане на данните обаче е разменено мястото на две цифри. Оказва се, че шофира автомобил без винетка и получава наказателно постановление с определена глоба от 300 лв., която заплаща. След това започва да получава фишове за по 70 лв. По съвет на адвокат е заплатил един от тях. Неофициално е узнал, че има издадени общо 15 фиша. На лицето са дадени съвети за възможни действия: да се обърне към Омбудсмана на Република България; да внесе заявление в Агенция „Пътна инфраструктура“, с което да изиска проверка и решение по случая, както и да потърси евентуално съдебна защита.

  Жалба 13/2022 от търговско дружество, подало по електронен път заявление за участие в обществена поръчка с възложител Столична община. Твърди се, че е получено уведомление за успешно подаване на офертата, но не и електронен ключ, който дружеството да потвърди и върне за отваряне на офертата. По случая са дадени разяснения относно Централизираната автоматизирана информационна система „Електронни обществени поръчки“, в която се съдържат записи от всяка операция и данни за създаване и обмен на документи, и по процедурата, която се прилага в такъв случай – в специален закон, пред особена юрисдикция и съдебна инстанция е предвиден ред за търсене на отговорност на възложителя на обществена поръчка.

  Жалби 24/2022 и 25/2022 с искане за съдействие и отговор по кореспонденция на лицето с Областния управител на София град. По някои от поставените до Областния управител въпроси се иска становище от обществения посредник. От наша страна са посочени компетентните институции и начинът, по който гражданинът може да реализира претендираните от него права.

  Жалба 30/2022 с твърдения, че незаконосъобразно е образувано изпълнително дело и е наложен запор върху вземания от заплата и пенсия, тъй като лицето има висящо дело в съда. Жалбоподателят смята, че наложеният запор надвишава дължимата сума и иска да бъде вдигнат, тъй като няма влязло в сила решение на съда. След преглед на документите, на жалбоподателя са разяснени правата му и е насочен да потърси правна помощ от адвокат или такава да бъде поискана от съда, чрез назначаване на служебен защитник.


  Други дейности

  През отчетния период, извън конкретната работа по регистрираните жалби, са проследени проекти и решения на СОС за приемане на изменения и допълнения в редица общински наредби. Свързани с тази дейност са изготвените и внесени становища и предложения на обществения посредник към кмета на Столична община и към Столичния общински съвет относно:

  - Предложения за изменения и допълнения на проекта за Наредба за прием на ученици в първи клас в общинските училища на територията на Столична община (в рамките на писмените консултации по доклад с рег. № СОА21-ВК66-11339/30.11.2021 г.): водещият критерий за наличие на братя или сестри до 12-годишна възраст да бъде изведен самостоятелно, без да се обвързва с критерия за постоянен/настоящ адрес в прилежащия район на училището; оставяне в наредбата на допълнителния критерий от Системата за централизирано електронно класиране за прием на ученици в първи клас в общинските училища за дете с постоянен/настоящ адрес в прилежащия район, граничен на прилежащия район на училището; определяне на понятието „прилежащ район“ и посочване на ред за определяне и утвърждаване на прилежащите райони на територията на Столична община – месец януари;

  - Предложение по проекта на Наредба за изменение и допълнение на Наредбата за обществения ред на територията на Столична община (в рамките на писмените консултации по доклад рег. № СОА21-ВК66-11332/30.11.2021 г.): задължение за районната администрация да публикува на интернет страницата си в деня на издаването му разрешението за използване на открито на пиротехнически изделия – фойерверки от категория F2 и F3 – месец януари;

  Други дейности и участия:

  - в заседанията на Постоянната комисия за връзки с гражданското общество към СОС – с представяне на редовни месечни справки за работата по постъпилите през съответния период жалби;

  - в заседанията на Наблюдателната комисия към Столичния общински съвет по Закона за изпълнение на наказанията и задържането под стража;

  - Индекс на гражданското участие – 2022 г., организиран от Форум Гражданско участие, месец февруари;

  - дискусионен форум за ролята на гражданските организации в създаването и изпълнението на политики на национално и местно ниво, за постиженията и предизвикателствата при взаимодействието между граждани и власти – месец март, организирано от Форум Гражданско участие;

  - национална конференция за обществена кампания за подкрепа на законодателни промени, създаващи условия за активно гражданско участие в градовете с районно деление, организирана от ФРМС и Регионална асоциация за развитие и иновации – Мизия, месец март;

  - конференция „Медиацията в общностите – между теорията и практиката“ – месец май, организирана от Национална асоциация на медиаторите;

  - информационна сесия „Интеграцията на бежанци от Украйна на територията на Столична община“ – с представители на Столична община, районните администрации, държавни институции и неправителствени организации, ангажирани с приема и интеграцията на бежанците от Украйна. Представяне на политиките за прием и интеграция на лицата с предоставена временна закрила - месец юни;

  - периодични срещи на работната група по интеграция към Върховния комисариат за бежанците към ООН.

  Изготвен е и публикуван на електронната ни страница брой 23 на електронния бюлетин.

  Обобщение

  Немалка част от жалбите всъщност са искания за ясна, конкретна и достатъчна информация по внесени в общинската администрация жалби, сигнали, молби и т.н. В анализа се посочват примери за неудовлетворение от отговори на служители по запитвания, засягащи финансови, имуществени или други законни интереси на гражданите. Срещат се формални, еднотипни отговори, без да е отделено необходимото внимание на конкретния случай и да се потърси задоволяващо решение.

  Отличаваща характеристика на жалбите до обществения посредник е ответната страна, която е общински административен орган и заема позицията на по-силния. Така между страните няма равнопоставеност. Ролята на обществения посредник е да убеди „силната страна“ в правотата на жалбоподателя, в основателността на оплакването и в необходимостта от действия в негов законен интерес. Практиката показва, че все още често се прилага мълчаливият отказ, административният орган предпочита спорът да се реши по съдебен ред и ако бъде задължен от съда, тогава да извърши указаните действия. Но в съдебен спор едната страна печели, другата губи, докато при решение, предлагано чрез обществения посредник, и двете страни са удовлетворени.

  Предложенията и препоръките, изразявани от името на обществения посредник до представители на общинската администрация и на Столичния общински съвет, нямат повелителен характер и не обвързват общинските органи с предприемане на действия. Затова в някои случаи усилията остават без резултат.

  Чрез ограничените правомощия, които не дават възможност за разглеждане на жалби, свързани с дейността на общински дружества, се допуска празнота в защитата на права и законни интереси на граждани, които имат оплаквания срещу дейността на тези дружества по отношение предоставяните от тях обществени услуги: общинските пазари, „Център за градска мобилност“, „Столичен автотранспорт“, „Столичен електротранспорт“, диагностично-консултативните центрове и др. Столичният общински съвет е създал добър работещ механизъм в тази насока само за абонатите на „Топлофикация София“ ЕАД чрез избирането на трима обществени посредници на дружеството.

  Медиацията като извънсъдебен способ за решаване на спорове все повече навлиза в обществения ни живот. Нейните подходи биха могли да се възприемат по-широко и в Столична община, например чрез организиране на звено, в което да се предоставят медиаторски услуги на граждани за решаване на конфликти и напрежения, свързани с дейността както на общински служби и дружества, така и при проблеми от локален характер – по управление на етажната собственост (спорове при течове, ремонти на общи части), паркиране в междублокови пространства, бездомни и свободно движещи се животни и др.

  София, 19 юли 2022 г. Лилия Христова

  Обществен посредник

  на територията на Столична община  Приложения

  Таблица № 1


  Брой и разпределение на жалбите през първото шестмесечие на 2022 г. по месеци


  Жалби и сигнали


  Първо полугодие на 2022 година


  Януари

  Февруари

  Март

  Април

  Май

  Юни

  Общо


  Постъпили

  6

  9

  30

  79

  12

  12

  148


  Приключени  142


  Приключени от 2021 г.

  2

  1

  1

  0

  0


  4


  Неприключени  1


  2

  3

  6

  Таблица № 2


  Брой и разпределение на жалбите за първото шестмесечие на 2022 г.

  по вид и начин на постъпване


  Вид

  Януари

  Февруари

  Март

  Април

  Май

  Юни

  Общо

  Писмени жалби


  4

  3

  27

  76

  9

  6

  125

  Устни жалби – съставен протокол

  2

  6

  3

  3

  3

  6

  23

  По начин на постъпване:
  • по електронната поща

  4

  3

  20

  73

  6

  5

  111

  • през електронна страница

  0

  0

  1

  2

  2

  0

  5

  • посещение в приемната

  1

  0

  6

  3

  3

  4

  17

  • по телефона

  1

  6

  3

  1

  1

  3

  15
  Таблица № 3


  Брой и разпределение на жалбите през първото шестмесечие на 2022 г.

  според тяхната класификация


  Класификатор

  Януари

  Февруари

  Март

  Април

  Май

  Юни

  Общо

  1. Административно обслужване  1

  4

  2

  2

  9

  2. Общински жилища


  1

  1

  3. Управление и разпореждане с общинска собственост
  1  1

  4. Етажна собственост


  1

  1


  1

  1

  4

  5. Устройство на територията


  1

  17

  69


  1

  88

  6. Благоустройствени дейности

  1  1

  1

  3

  6

  7. Незаконно строителство  1
  1

  8. Екология

  1


  1

  9. Транспорт и пътна безопасност

  1


  2

  1

  1


  5

  10. Социални дейности
  1  1

  11. Общински приходи  1


  1


  2

  12. Преместваеми обекти и реклама
  13. Обществен ред и шум

  2


  2

  14. Търговска дейност  1
  1

  15. Образование, спорт, туризъм
  16. Здравеопазване


  1

  1

  17. Отчуждаване и обезщетяване
  18. Погребални дейности

  1
  1


  2

  19. Земеделски земи
  20. Столичен инспекторат

  1


  1

  21. Извън правомощията

  1

  7

  6

  2

  3

  3

  22


   

  © Всички права запазени. Този сайт е създаден от Softech.