Столичен Омбудсман

Подайте жалба

Документи

Екип

Дейности

Бюлетин

Въпроси и отговори

Свържи се с нас

Адрес:  ул.  "11 август"  4,  ет. 3
София 1000
Телефон: 02/9873449, 02/9871341, 0887 873 962
Факс: 02/9862785
E-mail:
ombudsman@sofia.bg

Приемно време:
Всеки работен ден

От 09:00 до 17:00 ч.

Становище относно внесените заявления за покупка на общински жилища

    Правната възможност за покупка на общинско жилище от наемател е регламентирана в Глава Пета на Закона за общинската собственост (ЗОС) и в Глава Шеста от Наредбата за реда и условията за управление и разпореждане с общински жилища на територията на Столична община (Наредбата).

    Общинските жилища по своето предназначение са: за настаняване под наем на граждани с установени жилищни нужди; за продажба; за обезщетяване на бивши собственици, чиито имоти са отчуждени за общински нужди; ведомствени и резервни (съгласно чл. 42 от ЗОС). Столичният общински съвет определя и променя предназначението на общинските жилища съобразно потребностите на Столична община и въз основа на направените искания от кметове на райони (чл. 42, ал. 2 от ЗОС и чл. 3, ал. 2 от Наредбата).

    Съгласно ЗОС редът за продажба на общински жилища се определя с наредба, приета от общинския съвет. Съгласно чл. 35 от Наредбата за реда и условията за управление и разпореждане с общински жилища на територията на Столична община, продажбата на тези имоти се извършва след решение на Столичния общински съвет. Решението на СОС е етап от административна процедура, която започва със заявление на наемателя до кмета на района. При положително решение на комисията по чл. 40, ал. 1 от Наредбата районният кмет изготвя списък-предложение до кмета на Столична община за определяне предназначението на конкретни жилища от Фонд „Настаняване под наем на граждани с установени жилищни нужди“ във Фонд „Продажба на наематели, настанени в тях по административен ред“. Въз основа на тези предложения столичният кмет изготвя и внася в СОС доклад за определяне на предназначението на общинските жилища за продажба. В тримесечен срок от решението на СОС кметът на района издава заповед за продажбата и изготвя договор.

    Решенията на СОС са обвързани със заложените в общинската Програма за придобиване, управление и разпореждане с общинска собственост за съответната година конкретни общински жилища, определени за продажба на наемателите им.

    За процедурата по продажба на общински жилища не са посочени начален и краен срок. Докато в предходни години веднъж годишно СОС приемаше решения за продажба на общински жилища, от три години такова решение няма. Досегашната практика основателно е създала определени нагласи у заявителите за положително решение в тяхна полза. Те са в очакване на положително решение и в невъзможност да планират разходите си и евентуални алтернативни решения на жилищния проблем. Отговорите, които получават от общинската администрация по внесени от тях запитвания, са формални и не съдържат ангажирана позиция на местната власт – цитират се текстове от Наредбата, с която хората са запознати, и им се напомня, че „продажбата на общински жилища на настанените в тях наематели е правна възможност, но не е задължение на собственика – Столична община, съгласно посочените нормативни актове. При положително решение на СОС заявителите ще бъдат уведомени за последващо процедиране на образуваната преписка за покупка на жилище – общинска собственост.“ Запитвания от наематели са отправяни както към администрацията, така и към Столичния общински съвет, откъдето са препращани за отговор отново към администрацията – на ниво община или район. Така гражданите попадат в затворен кръг и в положение на необосновано изчакване и принудително бездействие по решаването на сериозен житейски проблем – обезпечаване на семейството с жилище.

    Един от дванайсетте принципа на добро управление, заложени в Стратегията на Съвета на Европа за иновации и добро управление на местно ниво (одобрена и от правителството на Република България през 2007 г.), е принципът за устойчивост и дългосрочна ориентация. Прилагайки го, местната власт се ангажира да взема под внимание устойчивото развитие на общността, с широка и дългосрочна перспектива.

    Органите на местното самоуправление в Столична община следват приетите политики по отношение на общинските жилища, обективирани в Стратегията за управление на общинската собственост на Столична община до 2023 година, приета с Решение № 533 по Протокол № 37 от 09.09.2021 година.

    Предвид установеното правило в административното производство, че административният орган е длъжен да отговори мотивирано на всяко отправено до него искане, което обвързва администрацията, дори и в конкретна наредба да не е регламентиран срок за приключване на определена процедура, и на основание чл. 3 от Правилника за организацията и дейността на обществения посредник на територията на Столична община, Лилия Христова предлага да бъдат разгледани възможностите за произнасяне по заявленията за продажба на общински жилища с поемане на ангажимент за крайно решение в разумен срок. Дори и решението да е в полза на собственика на имотите – Столична община, при съобразяване с обществения интерес, съответно да е в разрез с очакванията на наемателите, то запознаването им с това решение би ги ориентирало своевременно към други алтернативни възможности за задоволяване на жилищните нужди.

Публикувано на 11 февруари 2022 година.

 

© Всички права запазени. Този сайт е създаден от Softech.