Столичен Омбудсман

Подайте жалба

Документи

Екип

Дейности

Бюлетин

Въпроси и отговори

Свържи се с нас

Адрес:  ул.  "11 август"  4,  ет. 3
София 1000
Телефон: 02/9873449, 02/9871341, 0887 873 962
Факс: 02/9862785
E-mail:
ombudsman@sofia.bg

Приемно време:
Всеки работен ден

От 09:00 до 17:00 ч.

Изтегляне на документа

 • Анализ_юни2021
 • Анализ за постъпилите жалби при обществения посредник и становищата по тях за периода януари – юни 2021 г.

   

  Този анализ е изготвен на основание чл. 26 от Правилника за организацията и дейността на обществения посредник на територията на Столична община. Съгласно Правилника, към обществения посредник могат да се обръщат български и чуждестранни граждани и лица без гражданство, юридически лица и организации, които осъществяват дейност на територията на Столична община, при: нарушаване на изисквания за законосъобразност и правилност на административни актове и действия на органите на местната власт; неспазване на процедури по издаване на актове или предоставяне на административни услуги; предоставяне на невярна или неточна информация за правата и задълженията на гражданите и реда и условията за извършване на административни услуги; прояви на некомпетентност, недобросъвестност, незачитане на достойнството на гражданите.

              Правомощията на обществения посредник не се отнасят до: вътрешнослужебни отношения на органите на местната власт и самоуправление; въпроси от личния живот на гражданите; приватизацията и дейността на общински дружества; съдебни процедури.

  Общественият посредник и неговият заместник участват в заседанията на Постоянната комисия за връзки с гражданското общество към СОС с предложения, становища, справки и др.

  През отчетния период, особено в първите месеци на годината, поради продължаващата извънредна епидемична обстановка контактите с граждани са предимно от разстояние – по телефона или по електронен път, но Приемната не е затваряна за тях.

  Освен жалби до обществения посредник, се регистрират и обработват и други документи, постъпили под формата на сигнали, молби за съдействие, предложения, други искания, свързани със защитата на права и законни интереси при взаимодействието на гражданите с органите на местното самоуправление и общинската администрация в Столична община. В съответствие с Правилника и за удобство при представяне на данните, в анализа се използва предимно понятието жалба.

  В зависимост от предмета на жалбата, общественият посредник се произнася писмено – със становище, препоръка или предложение за преразглеждане на определен случай от съответната общинска структура; дава устна или писмена информация, или съвет на жалбоподателя какво може да предприеме, включително и пред други органи; произнася се по неоснователността на сигнала или прави отказ от разглеждане (ако е налице основание по чл. 18, ал. 2 от Правилника).

  В анализа са обособени следните раздели: справка за броя и класификацията на жалбите, данни за предмета им, извършената работа и изразените становища, други дейности, анализ, изводи и приложения (три таблици с данни за броя на жалбите по месеци, по начин на постъпване и по класификация на проблема).

   

  Справка за броя и класификацията на жалбите

   

  Към 30 юни 2021 г. жалбите към обществения посредник са 57, като 53, или 93%, са приключени, както и останалият от 2020 г. нерешен случай. Всички жалби са подадени от физически лица, четирима от тях са чуждестранни граждани. Отделно са изслушани и напътствани тринайсет граждани, потърсили съдействие по въпроси, излизащи извън функционалната компетентност на обществения посредник, но при преценена необходимост от съвет и подкрепа в защита на законните им права: проблеми по прилагане на ЗУЕС, по защита на потребителски права, при взаимодействие с доставчици на публични услуги извън сферата на местната власт (здравни, социални, битови) и др.

  Към началото на месец юли продължава работата по четири жалби: за липса на отговор и действия по сигнал за паркиране в зелени площи край бул. „Йерусалим“, Район „Младост“; оплакване от шум при ползване на спортно игрище в междублоково пространство, Район „Възраждане“; за липса на действия по подадени сигнали в Контактния център на Столична община за дупки на ул. „Купените“, кв. „Павлово“, Район „Витоша“; молба за съдействие за ремонт на детска площадка, Район „Красна поляна“.

  Данни за броя и разпределението на жалбите и сигналите за първото полугодие на 2021 г. е представена в приложенията към анализа.

  Разпределението им по вид е:

  - писмени – 45 броя, или 79 %;

  - устни – 12, или 21%, от които девет са оформени с протокол за приемане на жалба по телефона и три с протокол при посещение в Приемната;

  По начин на постъпване:

  - по електронен път (36 по е-поща и 7 чрез е-страница), или 75% общия брой;

  - при посещение в Приемната – пет жалби;

  - приети в телефонен разговор – девет.

  Класифицирането на жалбите според естеството на описаните проблеми е отразено в Таблица № 3. Наблюдава се намаление на жалбите, чието разглеждане е извън правомощията на обществения посредник. За същия период през 2020 г. те са 23, а за шестте месеца на тази година – 16. Оплакванията са свързани с проблеми на абонати на „Топлофикация – София“ ЕАД (4), „Софийска вода“ АД (1), клиенти на ЦГМ ЕАД (4), мобилни оператори, отношения между съседи в сгради в режим на етажна собственост.

  В съответствие с чл. 16, предложение второ от Правилника, правомощията на обществения посредник не се отнасят до дейността на общински дружества. Жалби, свързани с тях, се препращат към съответното дружество, към обществените посредници (омбудсмани) за „Топлофикация - София“ ЕАД или към Столичния общински съвет.

  Определени като неоснователни са единайсет жалби. Произнасянето за неоснователност е придружено с аргументи и разяснения към жалбоподателя съобразно всеки конкретен случай. В следващото изложение са дадени примери от тях.

              В съответствие с чл. 22, ал. 1 от Правилника за организацията и дейността на обществения посредник на територията на Столична община за ежемесечно информиране на Постоянната комисия по граждански права, молби и жалби на СОС за постъпилите при обществения посредник жалби и сигнали на граждани (наименованието на комисията е изменяно с Решение № 64 от 22.12.2011 г. на СОС, Решение № 154 от 11.02.2016 г. и Решение № 346 от 31.05.2018 г. на СОС), на Комисията за връзки с гражданското общество към Столичния общински съвет се предоставя писмена месечна справка за постъпилите жалби.

   

  Данни за предмета на жалбите и работата по тях

   

  Тук са дадени примери за естеството на жалбите, за извършената по тях работа, преценката за основателност, начина, по който е решен проблемът, и изразеното становище.

   

  Административно обслужване и процедури

   

  По жалба № 61-Е/2021, свързана с отказ на администрацията на Район „Студентски“ за адресна регистрация в ателие, е извършено проучване на приложимата нормативна рамка. Като обект с нежилищно предназначение (не отговаря на изискванията на § 5, т. 30 от ДР на Закона за устройство на територията и чл. 108 от Наредба № 7 от 22.12.2003 г. за правила и нормативи за устройство на отделните видове територии и устройствени зони) поради липса на жилищни помещения и съгласно регламента в Закона за гражданската регистрация (в състава на адреса не се съдържа „ателие“) адресната регистрация не може да бъде извършена и отказът на районната администрация е правомерен. Към края на месец юни преписката не е приключена, тъй като се подготвя предложение към органите на местната власт за търсене на решение чрез законодателни промени в полза на граждани, които са в заварено положение поради законови изменения през годините и са изправени пред специфични житейски затруднения поради невъзможност за изпълнение на законовото им задължение за адресна регистрация.

  По запитване № 27-Е/2021 как български гражданин, живеещ в чужбина, може да получи единен граждански номер (ЕГН) в Република България и да се снабди с български документ за самоличност, е разяснен редът за даване на ЕГН на лицата, които подлежат на вписване в регистъра на населението; за действията при избор на постоянен адрес в общината или района; за условията и необходимите документи за регистрация и генерирането на ЕГН по установен ред в съответната община. Лицето може да заяви постоянен и настоящ адрес и чрез дипломатическите или консулските представителства на Република България в чужбина.

  Неоснователна е жалба № 34/2021 срещу отказ по отправено предложение към Столична община за прекратяване на съсобственост. На жалбоподателя са разяснени нормативните изисквания и възможността за решаване на проблема само при удовлетворяване интересите и на двамата съсобственици.

  В жалба № 14-Е/2021, определена като неоснователна, се твърди за отправени множество сигнали и жалби до различни държавни и общински структури за извършени нарушения, без отговори и без извършени проверки. Приложени са две заявления до Столична община за предоставяне на достъп до обществена информация. Освен до обществения посредник, сходна жалба е внесена и разгледана и от Постоянната комисия за връзки с гражданското общество към СОС. Оказа се, че длъжностните лица са предприели необходимите действия, за което жалбоподателят е уведомен. По заявленията за достъп до обществена информация са постановени решения в срок, с които исканата информация е предоставена.

  С жалба № 38-Е/2021, също определена като неоснователна, е изразено недоволство, че все още няма отговор на подадени от сина на жалбоподателката  през м. декември 2019 г. две заявления за заверка на молба-декларация за обстоятелствена проверка за недвижими имоти в Район „Панчарево“. Жалбоподателката не представя пълномощно от сина си. Уведомена е, че ако административният орган не се произнесе в срок, е налице мълчалив отказ да се издаде актът. В случай на пропуснат срок за обжалване на мълчаливия отказ пред административен съд, се подава ново заявление до кмета на района.

  С жалба № 47-Е/2021 е потърсено съдействие за ускоряване на процедурата по предоставяне на отговор на подадено през м. юни 2020 г. заявление за заверка на молба-декларация по обстоятелствена проверка за имот в Район „Панчарево“. Жалбата е основателна. При справка в районната администрация се установи, че  забавянето е било поради извършвани проверки за свързани лица и имоти. След разговорите ни е извършена нова проверка по предоставените от жалбоподателя документи и молба-декларацията е заверена.

   

  Управление и разпореждане с общинска собственост

   

  С жалба № 2-Е/2021 е поискано съдействие за получаване на отговор по молба до Столична община от 2016 г. за разрешение за изработване на проект на ИПРЗ (изменение на план за регулация и застрояване). Жалбата е неоснователна. При разглеждането на преписката в Направление „Архитектура и градоустройство“ са установени недостатъци и още през 2016 г. са дадени писмени указания за представяне на ново мотивирано предложение, с доказано обезпечаване на възможност за транспортен достъп до вътрешната част на новообразувания УПИ и спазване на изискването паркирането да е осигурено в границите му. Дадени са и указания какво следва да се направи, в случай че не е възможно да се докаже горното. Към датата на внасяне на жалба при обществения посредник, в деловодството на НАГ не бе постъпил отговор по дадените 5 години по-рано указания.

  С жалба № 66-Е живущи в бл. 18, Зона Б-5,  посочват, че от Район „Възраждане“ не са предприети действия по спазване на Наредбата за обществения ред на територията на Столична община. На изградената между блокове спортна площадка се играе футбол и баскетбол в часовете между 14.00 и 16.00 и след 22.00 часа, при силен шум. По отправено от обществения посредник предложение и запитване до районната администрация отговорът за предприетите действия е получен през месец юли. 

  Жалба № 19-Е/2021 за липса на резултат по подадено през 2018 г. заявление за закупуване на жилище в Район „Люлин“. Редът и условията за закупуване на общинско жилище са регламентирани в Наредбата за реда и условията за управление и разпореждане с общински жилища на територията на Столична община. Кметовете на райони извършват продажби на жилища на техните наематели след решение на СОС. Решението на СОС е абсолютно условие и неразделна част от процедурата. Установи се, че има редица заявления от предишни години за закупуване на общински жилища, по които все още няма решение на СОС. Жалбата е основателна, доколкото семейството повече от три години очаква решение, без което не може да планира предстоящи разходи, банкови кредити и пр.

  С жалба № 5-Е/2021 се търси съвет по прекратяване на наемен договор със „Софийски имоти“ ЕАД за жилище, обитавано от домакинството на жалбоподателката в продължение на 18 години. Желае да бъде пренастанена в общинско жилище. Жалба в същия смисъл е подадена и до Столична община. Семейството е картотекирано в Район „Триадица“ през 1986 г. и настанено в общинско жилище през 1991 г. Наемният им договор е прекратен през 2002 г., като им е предложено сключване на наемен договор със „Софийски имоти“ ЕАД. Настанени са в апартамент на дружеството на територията на Район „Младост“ при сходни условия. Това е създало у тях убеждение, че продължават да бъдат наематели на общинско жилище, съответно не са кандидатствали отново пред Район „Младост“ за настаняване в общинско жилище и не са включени в картотеката. В края на 2020 г. дружеството упражнява правото си да прекрати едностранно с едномесечно предизвестие наемния договор, като продължаването му е поставено под условие за заплащане на пазарна наемна цена. Изричната забрана, установена с чл. 16 от Правилника за организацията и дейността на обществения посредник на територията на Столична община, препятства по-нататъшното ангажиране със случая (жилището е собственост на общинско дружество), поради което той бе поставен на вниманието на ресорния заместник-кмет на Столична община.

  С жалба № 49-Е/2021 е направено оплакване от необходимостта собственик да дари за своя сметка на Столична община част от имота си за прилагане на одобрена с план за регулация и застрояване улична регулация като условие за разрешаване на планирано строителство в имота. Дарението като способ за придобиване от общините на право на собственост върху недвижими имоти е предвидено в Закона за общинската собственост, а подробната регламентация на реда за осъществяването му се съдържа в Наредбата за общинската собственост. Произтичащото от нормативната уредба задължение на собствениците да се снабдят за своя сметка с документите, необходими за извършване на дарението, се приема от жалбоподателя като несправедливо. Смята, че е редно страната, която получава безвъзмездно собственост върху недвижим имот, да поеме поне част от тежестта и разноските по подготовката на сделката. Интересува се от възможността дарението да бъде извършено под условие, че инфраструктурният обект ще бъде изграден. Обективно, предприемането на действия за прилагане на уличната регулация е в интерес и на собствениците на недвижими имоти, не само на общината. Административната практика се осъществява в рамките на съществуващата законова и подзаконова нормативна уредба. Нейното усъвършенстване, съобразено с  общото правило, че административния орган следва да се снабдява по служебен път с вътрешнослужебни документи (случая са скици и удостоверения за данъчна оценка), е необходимо. Дарението под условия по принцип е възможно при извършването на дарствени актове в полза на общината и е подробно регламентирано в Наредбата за реда за получаване и управление на дарения от Столичната община. В конкретния случай, поставянето на отменително условие се препятства от изричната разпоредба на §2, според която Наредбата не се прилага при дарение в полза на Столична община на имоти, за които е налице одобрен, но неприложен план за регулация. Целесъобразността на посоченото правило, както и въвеждането на по-широки мерки за гарантиране на обществения интерес и интереса на частните собственици, следва да бъдат обсъдени при евентуални бъдещи намерения за изменение и допълнение на Наредбата за общинската собственост и на Наредбата за реда за получаване и управление на дарения от Столичната община.

   

  Екология

   

  Жалба № 58-Е е с основателно оплакване, че в парк в жк „Свобода“ не са окосени тревните пространства, не са обработени срещу кърлежи, детската площадка е със счупени съоръжения. Подавани са сигнали до Район „Надежда“, но без резултат. По информация от районната администрация територията се почиства по график за косене и третиранe срещу паразити. Планира се възстановяване на детската площадка с изграждане на дървени беседки.

  По жалба № 57-Е/2021 с оплакване, че тревните площи в кв. „Изток“, Район „Изгрев“, не се косят и не се обработват, след извършена проверка на място и изискана информация от районната администрация се установи, че проблемът се дължи отчасти на обективни причини (невъзможност за довършване на процедурата за обществена поръчка за наемане на външен изпълнител поради обжалването ѝ).

   

  Етажна собственост

   

  Жалба № 60/2021 с оплакване за нарушаване на тишината от съседи през нощта и в дневните часове за почивка. При справка в Район „Люлин“ се установи, че и там е подадена жалба със същите оплаквания, препратена до началника на 09 РУ СДВР. На жалбоподателя е посочен редът за упражняване на правомощията на районния  кмет по приложимия в случая Закон за управление на етажната собственост. При установено с протокол на управителния съвет на етажната собственост нарушение актът за установяване на нарушението се съставя от общинската или районната администрация, а наказателното постановление, с което се санкционира нарушителят, се издава от кмета на общината или района или от оправомощено от него длъжностно лице.       

             

  Транспорт и пътна безопасност

   

  Жалба № 18-Е/2021 е свързана с временната организация на движението в района на кръстовището на ул. „Самоковско шосе“ и ул. „Инж. Георги Белов“, кв. Горубляне.  Посочват се липса на тротоар, на електронно табло и навес при спирката на градски транспорт № 0777. Търси се информация предвижда ли се и кога изграждане на тротоар в участъка и навес. Подробен отговор е даден през месец юли, след получаване на необходимата информация от Направление „Транспорт и градска мобилност“.

  Под № 54-Е/2021 е регистриран сигнал за съществуваща неравност върху участък от южната алея за пешеходци и велосипедисти при бул. „Евлоги и Христо Георгиеви“, в участъка между бул. „Черни връх“ и ул. „Граф Игнатиев“, от страната на Район „Лозенец“. Неравността е причина за инцидент с подателя на сигнала – падане от велосипед, с нараняване и хематом, поради попадане на колелото върху повдигнат над трасето с 15-20 см метален капак. Търси се съдействие за получаване на обезщетение за претърпените вреди. На място се установи, че действително има стърчаща метална плоскост (остатък от хидросъоръжение), която е предпоставка за инциденти. Случаят веднага е поставен на вниманието на зам.-кмета на Направление „Обществено строителство“ на Столична община, за предприемане на мерки за обезопасяване на участъка и предотвратяване на риска от други инциденти. На жалбоподателя е разяснено, че искане за обезщетяване за претърпени вреди може да се отправи по съдебен ред.

  С жалба № 13-Е/2021 се твърди, че документите за получаване на стикер за локално платено паркиране представляват прекалено дълъг списък, с лични данни и документи в оригинал и се предлага да се представят заверени копия. На жалбоподателя е пояснено, че исканите документи са съобразно посочените в чл. 77, т. 1 и т. 2 от Наредбата за организация на движението на територията на Столична община. Представянето на даден документ в оригинал е само за справка. Използването на заверени копия би оскъпило услугата заради нотариална заверка. ЦГМ ЕАД е администратор на лични данни, събирани след получено изрично, ясно, свободно и недвусмислено съгласие от лицето и само за целите на обработването. Жалбата е неоснователна.

   

  Образование, спорт и туризъм

   

              С жалби № 52-Е/2021 и № 64-Е/2021 родители сигнализират за проблеми в процеса по прием на ученици в първи клас в общинските училища на територията на Столична община относно възможността за участие в следващи класирания. Установи се, че съгласно т. 8.12 от Системата за централизирано електронно класиране за прием на ученици в първи клас в общинските училища на територията на Столична община,  ако детето не се запише в училището, в което е класирано, в определените срокове, мястото остава свободно за следващо класиране. В интернет портала Информационна система за обслужване на детските заведения, подготвителните групи и първи клас в училищата  ИСОДЗ ПГУ и 1 клас, са публикувани и други два документа: Алгоритъм за класиране и записване на учениците в първи клас и Ръководство за потребители на Информационната система за обслужване на детските заведения и подготвителните групи в училищата с модул за прием на ученици в първи клас в общинските училища на територията на Столична община. Въведеното със Системата условие е посочено и в Алгоритъма (т. 12.2: детето може да участва във второ и следващо класиране в случай, че не е записано в училището, където е класирано), но в Ръководството е регламентирана обратната хипотеза (т. 12: ако при участие в следващо класиране детето е получило по-желано място, родителят има възможност да го запише, при което системата освобождава мястото, заето при предишното класиране и записване). През месец юли, след внимателен преглед и анализ на приложимата нормативна рамка, са отправени предложения до председателя на СОС и кмета на Столична община, да бъдат уредени в самата Система или като приложение към нея всички съществени въпроси, свързани с кандидатстването и записването в първи клас.

  Столичен инспекторат

   

  Под № 9-Е/2021 е регистрирано оплакване за нерешен проблем, за който са подадени сигнали чрез Контактния център на Столична община през 2019 и 2020 г. Настоява се за налагане на глоби на нарушителите. При извършени от Столичен инспекторат проверки са установени залепени рекламни материали по стълбове, ел. табла, улуци и др. на територията на Район „Слатина“ и е разпоредено периодично почистване на обектите. Подателят на сигнала надлежно е уведомен за предприетите от Столичен инспекторат мерки за отстраняване на последиците от неправомерните действия. Действително, констатираните действия представляват нарушения на Наредбата за преместваемите обекти, за рекламните, информационните и монументално-декоративните елементи и за рекламната дейност на територията на Столична община, което е основание за реализиране на административно-наказателна отговорност. Дейността по административното наказване се осъществява по строго регламентиран в закона ред с участието на нарушителя и административнонаказващия орган. Доколкото с административните нарушения не се засягат пряко права и интереси на трети лица и подателят на сигнала не е участник в административнонаказателното производство, оплакването, че не е уведомен за наказани виновни лица, е неоснователно.

              По жалба № 37-Е/2021, след проверки на място и неефективна кореспонденция със Столичен инспекторат, случаят е поставен на вниманието на кмета на Столична община с предложение за трайно решение по определяне на местоположението и контрола по спазването му на контейнерите за битови отпадъци. Основателната жалба е срещу незадоволителен отговор по сигнал до Контактния център на Столична община от януари 2021 г. за редовно преместване на контейнери за битови отпадъци пред гараж, което възпрепятства достъпа до имота на жалбоподателя. От Столичен инспекторат уведомяват жалбоподателя за проверка. При нея било установено, че контейнерите са преместени извън обхвата на подхода към гаража и че е възможно недобросъвестни граждани да ги местят. Тъй като Столичен инспекторат е задължен, по силата на Наредбата за управление на отпадъците и поддържане и опазване на чистотата на територията на Столична община, да извършва контрол и да не допуска разместването на съдовете за битови отпадъци извън определените за това места, то такъв отговор е незадоволителен както за жалбоподателя, така и за обществения посредник. В процеса на работата по жалбата се установи, че съгласно оперативния план за Район „Лозенец“ за събиране и транспортиране на битови отпадъци от точки на събиране, на ул. „Миджур“ № 7 са разположени два контейнера. На същия административен адрес е и гаражът на жалбоподателя, чийто подход редовно е препречван от съдовете за смет. Дори и да се предполага, че контейнерите се местят от граждани, с цел освобождаване на място за паркиране, едва ли подобни действия могат да се установят в момента на тяхното извършване, съответно контролът върху тях е обективно невъзможен. Дори и служителите на Столичен инспекторат или на фирмите-изпълнители по обслужването на контейнерите да ги преместват обратно на точките по оперативния план, това са временни, неефективни мерки. В случая дори са неотносими, тъй като всяко регламентирано връщане на контейнерите, съгласно одобрената в оперативния план точка на събиране, би ги позиционирало точно пред гаража. Докато съдовете за смет по оперативен план са позиционирани на ул. „Миджур“ № 7, те редовно ще бъдат поставяни там и от сметосъбиращите фирми.

  Обществен ред и шум

   

              Жалба № 161-Е/2020 е миналогодишният случай, приключен тази година. Оплакването е за системен целодневен тормоз в имота на жалбоподателя от страна на търговска фирма, вследствие на шум и вибрации от мотокар и товаро-разтоварни дейности, включително в съботни и неделни дни и в часовете за отдих. От Район „Красна поляна“ и от Столичен инспекторат са извършени проверки по сходни жалби за неправомерно разположени стелажи с плочки, които възпрепятстват достъпа до гаража на лицето, и са дадени указания към фирмата да се следват стриктно разпоредбите на Наредба № 1 за обществения ред на територията на Столична община. Предвид установеното предназначение на зоната – за жилищни нужди и за обществено обслужване, то нормите за еквивалентно ниво на шума следва да бъдат съобразени и да съответстват на граничните стойности на нивата на проникващ шум, посочени в Таблица 2 на Приложение № 2 от Наредба № 6 от 26.06.2006 г. за показателите за шум в околната среда, отчитащи степента на дискомфорт през различните части на денонощието, граничните стойности на показателите за шум в околната среда, методите за оценка на стойностите на показателите за шум и на вредните ефекти от шума върху здравето на населението, издадена от министъра на здравеопазването и от министъра на околната среда. За постигането на ефективен резултат е отправена препоръка за периодичен контрол по спазването на съгласуваните от районната администрация часове за зареждане на търговския обект.

  Консултации по въпроси извън правомощията

   

     Гражданин има празна банкова сметка, която иска да закрие. Тъй като лицето е трудно подвижно и предвид епидемичната обстановка, търси съвет как да постъпи, без да посещава банката. Обяснено му е, че това може да се случи чрез упълномощаване на друго лице с нотариално заверено пълномощно, чието удостоверяване може да бъде извършено у дома от нотариус или помощник-нотариус.

  Молба под № 7-Е/2021 е свързана с въпроси как се постъпва при неправилно начислени  суми за чистачка и асансьор в сграда в режим на етажна собственост. С оглед повишаване на правната култура на гражданите, са посочени и разяснени изискванията на ЗУЕС за решаване на спора.

              Под № 46/2021 е регистрирана молба за правен съвет, тъй като до лицето е отправена покана от частен съдебен изпълнител за доброволно изпълнение на наложена през 2017 г. глоба на нередовен пътник в градския транспорт. Твърди се, че не са получавани съобщения и не е връчено наказателно постановление. Разяснени са възможностите за защита на правата на лицето в изпълнителното производство.

   

  Анализ и изводи

   

  Всичко, посочено в този анализ, е основано единствено на наблюденията и работата на обществения посредник по регистрираните в Приемната жалби. Изразените становища, отправените предложения или препоръки по конкретни случаи не следва да се приемат като цялостна оценка на дейността на общински структури или на органите на местното самоуправление и местната администрация в Столична община.

  Над две трети от жалбите са постъпили по електронен път или са приети по телефона. Увеличеното общуване от разстояние е вследствие на продължаващата и през отчетния период извънредна епидемична обстановка и съответно спазването на противоепидемичните мерки.

  В разглежданите жалби най-голям дял имат свързаните с благоустройствени дейности (7), управление и разпореждане с общинска собственост (6); административно обслужване (5), образование, спорт и туризъм (5), екология (4).

  Липса на достатъчно информация по засягащи гражданите въпроси, свързани със срокове на ремонтни дейности, затруднения при административно обслужване, пресрочване или неполучаване на отговори по внесени жалби и сигнали до общински структури, са предмет на преобладаващия брой жалби. Основателни оплаквания в отделни случаи сочат административна инертност, неспазване на принципа на служебното  начало, непроизнасяне в законоустановените срокове, пасивност на отделни служители, прояви на формализъм при преценка и действия по някои сигнали.

  Наблюдават се затруднения на граждани при търсене на информация по инфраструктурни дейности и ремонти в отделни квартали. Съобщенията за предвидени ремонти и сроковете им би следвало да имат широка публичност – тук тежестта е върху районните администрации и техните платформи за информиране на гражданите.

  Затруднения с поддържането на тревните площи в междублоковите пространства и кварталните градинки през настоящия сезон се констатират и в други столични райони, което налага установяване на породилите ги причини и предприемане на действия и стъпки за преодоляването им.

  През отчетния период, във връзка с работата по разглеждани жалби, след преглед и анализ на приложимата нормативна рамка, са отправени следните предложения до кмета на Столична община и до Столичния общински съвет чрез неговия председател:

              - Молба за съдействие за решаването на случай, с който общественият посредник е сезиран през 2019 г., осъществени са необходимите контакти, отправено е писмено предложение към общинска структура, но след нов сигнал от жалбоподателя се разбира, че резултат няма. Сигналът е от италиански гражданин, временно живеещ в София, който посочва, че през април 2019 г., вследствие на силна гръмотевична буря са повредени две осветителни тела: на ул. „Димитър Трайкович“ № 5 и на тротоара пред входа на Министерството на земеделието и горите на ул. „Дамян Груев“ № 55. Очаква те да бъдат поправени или заменени, като уточнява, че не е могъл сам да се справи в опитите си да сигнализира компетентната служба. От наша страна сигналът е подаден веднага към диспечер на „Улично осветление“ ЕАД; писмено са уведомени директорът на Дирекция „Транспортна инфраструктура“ – Столична община, и директорът на Столичен инспекторат, с молба, в съответствие с регламентираните им правомощия по Наредбата за изграждане на елементите на техническата инфраструктура и зелената система и гаранциите при строителството им на територията на Столична община, за тяхната компетентна намеса за ремонт или подмяна на неработещите вече пети месец осветителни тела. В края на 2019 г., след нови разговори със служители, се оказа, че поддръжката на осветителните тела по този проект се подчинява на някои специфични изисквания и се работи за решаване на проблема. През февруари 2021 г. жалбоподателят изрази съжаление, че осветителните тела все още не работят. След сезирането на кмета в кратък срок необходимият ремонт бе извършен.

              - Във връзка с горната и друга кореспонденция с чуждестранни граждани, е отправено предложение за разширяване на обема и естеството на информацията, публикувана на английски език в Електронния портал на Столична община. Предложение в този смисъл бе отправено към органите на местното самоуправление в Отчета за дейността на обществения посредник за 2019 година. При анализ на отправените от чуждестранни граждани жалби прави впечатление, че хората, които не владеят български език или имат познания в недостатъчна степен, срещат затруднения при търсене на контакт с общинските служби. Информацията на английски език в Електронния портал е ориентирана предимно към туристи. Но на територията на Столична община пребивават временно и са се установили чуждестранни граждани, които са потребители на обществени и административни услуги. Основателно те търсят информация за предоставянето им, за поставяне на въпроси, внасяне на жалби, предложения, сигнали и за обратна връзка. Предвид задължителното използване в публичните институции на българския език и с оглед поддържане на двупосочна връзка в комуникацията с чуждестранни лица, се предлага в секцията на английски език към Електронния портал на Столична община да се обособи място с информация за първоначални контакти с общински служби и с дружества, предоставящи съответно административни и обществени услуги, и да се предостави възможност за подаване на въпроси, сигнали и жалби от чуждестранни граждани чрез съвременните технологични средства.

              - Предложение за трайно решение по определяне на местоположението и контрола по спазването му на контейнерите за битови отпадъци. То е свързано с разглеждането на посочената по-горе жалба № 37-Е/2021. Смятам, че едно преразглеждане и актуализиране на разположението на контейнерите на друг близък и подходящ адрес е наложително и би било стъпка към трайно решение на въпроса. Тъй като през годините екипът на обществения посредник е работил и по други сходни жалби, предложенията са: за преразглеждане на оперативния план за Район „Лозенец“ в частта за ул. „Миджур“, като се вземе предвид съществуването на подход към гараж на № 7; за анализ на сходни жалби до Столична община и, при установена необходимост, преразглеждане и на други оперативни планове за събиране и транспортиране на битови отпадъци от точки на събиране; за предприемане на действия, гарантиращи постоянното местоположение на съдовете за смет съобразно одобрените планове, така че възможността за преместването им от неупълномощени лица да бъде сведена до минимум (например чрез специална маркировка на одобрените точки за събиране и транспортиране на битови отпадъци).

     - Изразено е становище с предложения по Доклад с рег.  № СОА20-ВК66-10786/14.12.2020 г. относно Приемане на Наредба за управление на общинските жилища на Столична община, в процеса на обществените консултации по него. Предложенията са относно: намаляване на 10-годишния срок, с който се допуска общинско жилище да бъде необитаемо; пълно изясняване на реда и начина на работа на Специализирания съвет към Столичния общински съвет; ясен и непротиворечив ред при определяне на страните по наемното правоотношение и отговорността на наемателите (солидарна или разделна); яснота за страните по договора при неговото прекратяване и последствията от това прекратяване; уеднаквяване на терминологията – „настанено лице“, „настанени“,  „наемател“, „наематели“; съобразяване с разпоредбата на чл. 22, ал. 5 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, съгласно който наказателните постановления се издават от кмета на общината или от негов заместник въз основа на акт, съставен от длъжностни лица, посочени в наредбата,

   и др.

             

             

  София, 22 юли 2021 г.                                              

      Лилия Христова

   

  Обществен посредник

  на територията на Столична община

   

  Приложения

   

   

  Таблица № 1

   

  Брой и разпределение на жалбите през първото шестмесечие на 2021 г. по месеци

  Жалби и сигнали

   

  Първо полугодие на 2021 година

   

  Януари

  Февруари

  Март

  Април

  Май

  Юни

  Общо

   

  Постъпили

  7

  11

  10 +1

  8

  7

  13

  57

   

  Приключени

  7

  11

  10

  8

  7

  10

  53

   

  Приключени от 2020 г.

  0

  0

  0

  0

  1

  0

  1

   

  Неприключени

  0

  0

  1

   

   

  3

  4

      

   

   

   

   

   

  Таблица № 2

   

  Брой и разпределение на жалбите за първото шестмесечие на 2021 г.

  по вид и начин на постъпване

   

  Вид

   

  Първо полугодие 2021 година

  Януари

  Февруари

  Март

  Април

  Май

  Юни

  Общо

  Писмени жалби

  5

  9

  11

  4

  5

  11

  45

  Устни жалби – съставен протокол

  2

  2

  0

  4

  2

  2

  12

  По начин на постъпване:

   

   

   

   

   

   

   

  -       по електронната поща

  3

  8

  8

  4

  4

  9

  36

  -       през електронна страница

  2

  1

  2

  0

  1

  1

  7

  -       посещение в приемната

  2

  0

  1

  1

  0

  1

  5

  -       по телефона

  0

  2

  0

  3

  2

  2

  9   


   

  Таблица № 3

   

  Брой и разпределение на жалбите през първото шестмесечие на 2021 г.

  според тяхната класификация

   

  Класификатор

  Първо полугодие на 2021 година

  Януари

  Февруари

  Март

  Април

  Май

  Юни

  Общо

   

  1. Административно обслужване

  0

  1

  1

  1

  0

  2

  5

   

   

  2. Общински жилища

  0

  1

  0

  0

  1

  0

  2

   

   

  3. Управление и разпореждане с общинска собственост

  1

  2

  2

  0

  0

  1

  6

   

   

  4. Етажна собственост

  1

  0

  0

  0

  0

  0

  1

   

   

  5. Устройство на територията

  0

  0

  0

  1

  0

  0

  1

   

   

  6. Благоустройствени дейности

  2

  3

  0

  0

  0

  2

  7

   

   

  7. Незаконно строителство

  0

  0

  0

  0

  0

  0

  0

   

   

  8. Екология

  0

  0

  1

  1

  2

  0

  4

   

   

  9. Транспорт и пътна безопасност

  0

  0

  0

  3

  2

  1

  6

   

   

  10. Социални дейности

  0

  0

  0

  0

  0

  0

  0

   

   

  11. Общински приходи

  1

  0

  0

  0

  0

  0

  1

   

   

  12. Преместваеми обекти и реклама

  0

  0

  0

  0

  0

  0

  0

   

   

  13. Обществен ред и шум

  0

  0

  1

  0

  0

  0

  1

   

   

  14. Търговска дейност

  0

  0

  0

  0

  0

  0

  0

   

   

  15. Образование, спорт, туризъм

  0

  0

  1

  1

  1

  2

  5

   

   

  16. Здравеопазване

  0

  0

  0

  0

  0

  0

  0

   

   

  17. Отчуждаване и обезщетяване

  0

  0

  0

  0

  0

  0

  0

   

   

  18. Погребални дейности

  0

  0

  0

  0

  0

  0

  0

   

   

  19. Земеделски земи

  0

  0

  0

  0

  0

  0

  0

   

   

  20. Столичен инспекторат

  1

  0

  1

  0

  0

  0

  2

   

   

  21. Извън правомощията

  1

  4

  4

  1

  1

  5

  16

   

   

   

  © Всички права запазени. Този сайт е създаден от Softech.