Столичен Омбудсман

Подайте жалба

Документи

Екип

Дейности

Бюлетин

Въпроси и отговори

Свържи се с нас

Адрес:  ул.  "11 август"  4,  ет. 3
София 1000
Телефон: 02/9873449, 02/9871341, 0887 873 962
Факс: 02/9862785
E-mail:
ombudsman@sofia.bg

Приемно време:
Всеки работен ден

От 09:00 до 17:00 ч.

Изтегляне на документа

 • Отчет 2014
 • ГОДИШЕН ОТЧЕТ ЗА ДЕЙНОСТТА НА ОБЩЕСТВЕНИЯ ПОСРЕДНИК НА ТЕРИТОРИЯТА НА СТОЛИЧНА ОБЩИНА ЗА 2014 ГОДИНА

   
   
  Обща информация за дейността
   

  Изминалата година условно разделям на два периода: времето до и след избирането ми на 29.05.2014 г. от Столичния общински съвет за обществен посредник, след изтекъл мандат на г-н Ангел Стефанов.

  В месеците от януари до края на май дейността в Приемната е съсредоточена върху поддържането на постоянен ритъм по организация на приема и проверки по подадени от гражданите жалби, сигнали и предложения. Вниманието е насочено към отправените искания, консултации на граждани, с насоки за предприемане на действия и изчерпателни съвети. По заведените преписки се осигурява своевременна проверка. Екипът на обществения посредник провежда допълнителни уточняващи разговори и обсъждания по казусите. В този период не е извършвано проследяване и анализиране и няма предложени становища по готвени промени в местната нормативна уредба.

  Започнах мандата си с желанието да продължа и превърна в традиция добрите практики на предшественика ми, а заедно с това да поставя началото на своите идеи за работа в полза на обществото. В летните месеци насочих усилия за подобряване на вътрешната организация на работа в приемната, в съответствие със съвременните стандарти за публичност. Създадох и поддържам електронен регистър на постъпилите жалби и сигнали и на цялата кореспонденция. Въведох правилото лично да изслушвам гражданите и за всеки устен сигнал да се съставя протокол. Работя в тясно сътрудничество с Постоянната комисия по етика, граждански права, молби и жалби към СОС;  в началото на всеки месец предоставям писмена справка за постъпилите през изминалия месец жалби.

  На 16 септември, в навечерието на Деня на София, организирах среща-разговор с представители на граждански сдружения и организации на тема „Столичното общество и местната власт – споделена грижа за добро управление”. Критерият за покани към граждански сдружения бе да са сезирали обществения посредник по конкретни въпроси през последните години. Участваха по един представител на: Сдружение „Трансформатори“, Сдружение „Софийски обществен съвет“, Сдружение „Бели брези“, Граждански районен обществен съвет „Красно село“, Инициативен комитет „Възраждане“, Сдружение за защита на район „Лозенец“, Сдружение „Велоеволюция“, „Група Град“, Граждански комитет „Спасение 2000“ и доскорошният обществен посредник Ангел Стефанов. В разговора се споделиха мнения и виждания за начина на взаимодействие между активни граждански общности и местната власт, а моята цел бе да намеря общото в дейността на различните организации и как мога да помогна за преодоляване на конфликти и решаване на проблеми. Извън конкретните въпроси, по които работят отделните организации, се откроиха следните общи за тях затруднения при взаимодействието им със СОС и Столична община: забавен достъп до информация (включително и на уеб страниците на районните администрации, трудно отваряне на файлове от страницата на Направление Архитектура и градоустройство, затруднения при автоматично търсене); недостатъчно предварително оповестяване и представяне на протоколи от проведени обществени обсъждания; ограничени функции и правомощия на районните кметове, към които гражданите първо се обръщат. За срещата и разговорите в резюме информирах своевременно Постоянната комисия по етика, жалби и сигнали.

  От средата на октомври до средата на декември осъществих изнесени приеми на граждани в 24-те столични района. Графикът бе публикуван на електронните страници на обществения посредник и на районите. На приема по места се отзоваха малко граждани, средно по двама в район, но статистиката не може да предаде полезността на срещите. На място разговарях с районните кметове и служители от администрацията за срещаните от тях затруднения по определени видове административни услуги и удовлетвореността на гражданите от изпълнението им. Като пример за почти всекидневни и многобройни посочвам въпросите, свързани с прилагането на Закона за управление на етажната собственост (ЗУЕС) в частта му за задълженията на районната администрация. Столичани живеят предимно в многофамилни жилищни сгради, които следва да се управляват по ЗУЕС. Все още голям брой от сградите нямат учредена етажна собственост (ЕС) или сдружение на собствениците. За гражданите е облекчение да бъдат представлявани пред районната администрация от избраните си управители. За районните кметове също е голямо улеснение да работят с легитимни управителни органи по всякакви въпроси, свързани с контрол по строителството, връчване на предписания, поставяне на съобщения за различни общински дейности. По райони се организират редовни срещи с управители и периодично се провеждат кампании за учредяване на нови ЕС, където собствениците не са успели да проведат общо събрание. В същото време се срещат следните затруднения по прилагане на ЗУЕС:

  – По контрола за поддръжка от собствениците на жилищни сгради, които са и паметници на културата, тъй като визите се издават от Националния институт за недвижимо културно наследство.

              – Често се обжалват заповеди на районния кмет за определяне на управител на ЕС поради спор кой определя списъка на лицата, от които се посочва управител. От друга страна, много граждани очакват и настояват кметът да им помогне, като назначи управител, тъй като не могат да се организират помежду си.

  – При искане за образуване на административнонаказателно производство по чл. 57 от ЗУЕС различно се тълкува процедурата по връчване на констативен протокол за установяване на нарушения: в някои райони се изисква доказателство, че екземпляр от протокола е връчен на нарушителя, в други - не.

              – Многобройни са жалбите до районни кметове, по които гражданите очакват съдействие, докато решението е в компетенциите само на Общото събрание на ЕС. Например: живеещи на партера и първи етаж не желаят да плащат за асансьор, въпреки че той е обща част; отказ от заплащане на чип за входна врата въпреки взето решение; проблеми с домашни любимци.

  В разговорите по време на изнесените приеми установих, че в районите съществува разнообразна практика. Междувременно започна кампанията за енергийно обновяване на жилищни сгради по проект на Националната програма за енергийна ефективност. За улеснение както на служителите, така и на гражданите при взаимодействието им с района по въпросите на етажната собственост, предложих на кмета на Столична община и на председателя на СОС да организират работна среща с районните кметове и служителите, които работят по ЗУЕС, за обмисляне и изготвяне на единни процедури по регистрация, уведомяване, административнонаказателни действия по закона. Убедена съм, че резултатът ще удовлетвори обществения интерес по управлението на жилищните сгради и столичани ще усетят пряко загрижеността и отговорността на местната власт и общинската администрация за добро управление на града. Въпреки че формално предложението внесох през януари 2015 г., го включвам в този отчет, тъй като то е резултат на наблюденията ми от последните три месеца на 2014-а. Наложително е и да се внесат промени в ЗУЕС, за да стане  законът по-работещ и лесно приложим, но тъй като това излиза от рамките на моята компетентност, очаквам органите с право на законодателна инициатива да предприемат съответните действия.

             
  Обща информация за подадените жалби
   

  Класификация на жалбите и сигналите

  От 01 януари до 30 юни

  От 01 юли до 31 декември

  Общо

  за 2014 г.

  1.      Устройство на територията и незаконно строителство

  8
  17
  25

  2.      Жилищно настаняване

  4
  1
  5

  3.      Управление и разпореждане с общинска собственост

  3
  11
  14

  4.      Административно обслужване

  5
  12
  17

  5.      Етажна собственост

  4
  10
  14
  6.      Благоустройство
  11
  13
  24
  7.      Екология
  4
  3
  7

  8.      Градски транспорт, паркиране

  4
  16
  20

  9.      Социално подпомагане

  2
  0
  2
  10.  Местни данъци и такси
  1
  4
  5
  11.  Реклама
  0
  1
  1
  12.  Погребални дейности
  2
  0
  2
  13.  Обществен ред и шум
  1
  7
  8
  14.  Търговска дейност, пазари
  0
  0
  0
  15.  Реституция, обезщетяване на отчуждени собственици
  1
  2
  3
  16.  Детски заведения, здравни заведения
  1
  3
  4
  17.  Земеделски земи
  1
  1
  2
  18.  Алтернативни проблеми
  7
  12
  19
  19. Извън правомощията
  6
  7
  13
  Общо подадени жалби и сигнали:
  65
  120
  185
  От тях получени по електронен път:
  18
  39
  57
  Приключени преписки:
  41
  101
  142
  Неприключени преписки:
  24
  19
  43
   
   
   
  Обща информация за постъпилите жалби,

   по които проверките не са приключили

   

  На първо място, не мога да подмина нерешеният въпрос със самосрутващата се, изоставена едноетажна сграда във вътрешния двор на ул. „11-ти Август” № 4а, която е архитектурно-строителна недвижима културна ценност с категория „местно значение”. Собствениците на сградата са в чужбина, самонастанили се бездомници създават риск от пожар и заплашват собствения си живот при евентуално срутване на покрива върху тях. Извършиха се проверки, обследване на къщата, но въпреки предприетите от Район „Оборище” и Дирекция „Общински строителен контрол действия все още няма крайни мерки за събаряне или поне трайно решение за достъпа на външни лица.

  Неприключилите проверки са основно поради липса на отговор от страната, до която е изпратено предложение за решаване на конкретен въпрос или искане за пояснения. Например: гражданка се оплаква от липса на улично осветление поради счупени лампи и изгорели крушки в района на жк „Левски-Г” и предлага да се освети пространството около 199-о основно училище. На запитването ми в началото на ноември 2014 г. за инвестиционните намерения на „Улично осветление” ЕАД и възможността за включване на квартала в програмата за 2015 г. все още нямам отговор.

  Друг пример: по сигнал на гражданин, често пътуващ с автобус № 78, отправих запитване до „Столичен автотранспорт” ЕАД предвижда ли се подмяна на амортизираните автобуси по линия 78 и намаляване интервала на движение на колите. Отговор още не е постъпил.

  Нямам отговор и на мое запитване до Дирекция „Транспортна инфраструктура” по сигнал на гражданин, че един от подлезите по бул. „България” е оборудван с практически неизползваема платформа за хора в неравностойно положение и за бебешки колички, тъй като ключът за нейното управление се съхранява от охранителя, чието работно място е вътре в подлеза, и няма как да бъде повикан от нуждаещия се горе човек.

   

  Данни за отправените предложения и сигнали

  и мерките, предприети по тях

   

              В началото на юли внесох предложения по изготвения проект на Стратегия за сигурност на Столична община за периода 2014-2020 г., приета с Решение № 456 от 24.07.2014 г. на СОС. Препоръчах да се изгради механизъм за ефективна комуникация между гражданите и местната власт, включително и през електронните страници на районните администрации и на Дирекция „Сигурност”, а именно: публикуваните карти с пунктове за защита на населението при бедствия и аварии да са леснодостъпни от главното меню и да има информация за плановете за защита при земетресения, наводнения и ядрена опасност, при пожари, снегонавявания, обледявания, при терористична заплаха. Все още обаче Стратегията не е публикувана на страницата на Столична община.

  През октомври внесох в СОС предложения по проекта на наредба за паркирането на територията на Столична община. Принципното ми становище е, че  регулацията на обществените отношения, свързани с организацията на движението на територията на Столична община, включително общественият превоз, зонирането, паркирането, ограниченията, контролът, принудителните мерки и наказанията, би следвало да се уредят в една наредба, чиито разпоредби да са ясни, недвусмислени и приложими. Раздробяването им в три отделни наредби на СОС (наред с действащите  Наредба за организация на движението и Наредба за обществения ред при използване на пътни превозни средства по улиците, площадите и пътищата) ще породи затруднения в прилагането им, объркване и различно тълкуване на някои текстове. Конкретни предложения са: пълна забрана за паркиране на пътни превозни средства върху тротоари и в пешеходни зони, с допустим кратък престой за товаро-разтоварна дейност при ясно определени критерии; да не се изискват документи при издаване на карта за преференциално паркиране на МПС, превозващо лице с трайни увреждания, ако документът е издаден от районна администрация (например удостоверение за настойничество или попечителство). Текстът е публикуван на електронната страница на обществения посредник http://www.sofiaombudsman.bg.

   

  Данни за решени случаи

   

              Когато гражданите не получават ясен отговор или действия по своя молба от общинската администрация, се обръщат за съдействие към обществения посредник. Най-често въпросът е решим, но поради вътрешна инерция на някои служители не се изготвя отговор или исканият документ в определения срок. Често сигналите се подават едновременно до няколко институции, за да се подсигури желаният резултат. Ето примери за решени случаи през изминалата година:

  Собственици на имоти във вилна зона „Люлин”, местност Бонсови поляни, търсят решение по заплащането на такса битови отпадъци, тъй като не ползват услугата  организирано сметосъбиране и сметоизвозване поради невъзможност специализираната техника на фирмата изпълнител да стигне до имотите – улиците са тесни, стръмни и без настилка. Те предлагат улиците да бъдат ремонтирани или територията да бъде извадена от определените граници за организирано сметосъбиране и сметоизвозване. Имотите се ползват не повече от 2-3 месеца през годината, плаща се такса битови отпадъци. Обръщали са се към районната администрация, към направление „Финанси” и „Зелена система”, без да получат отговор, въпреки че администрацията се е заела с решаване на проблема. След препоръки до компетентните общински структури за решаване на въпроса в регламентиран срок с отговор до жалбоподателите, със заповед на кмета на Столична община имотите във вилна зона „Люлин” са извадени от границите на организираното сметосъбиране и извозване.

              Гражданка сигнализира, че два месеца след подаване на заявление за издаване на удостоверение за допустимост на делба на имот в землището на кв. Княжево нито е получила искания документ, нито съобщение за нередовност на приложените от нея книжа или друга причина за неиздаването му. При проверката се оказа, че е предоставила всички необходими документи и след мое настояване за спазване на сроковете по предоставяне на административни услуги в кратко време удостоверението бе изготвено.

              Столичанка потърси съдействие поради затруднения при издаване на винетен стикер за паркиране в Синя зона. Заявлението е подадено от нейния съпруг, който притежава жилище в центъра на София, наследено от баща му, и в него живее семейството. Автомобилът е собственост на съпругата, а съпругът е вписан в големия регистрационен талон като ползвател. От Центъра за градска мобилност допълнително изискват да се представи копие на документ, доказващ право на ползване на автомобила от съпруга. След намесата ми и разговор със служител на ЦГМ случаят се реши, като се поиска от съпругата да представи само декларация в свободен текст, че автомобилът е закупен по време на брака и е в режим на съпружеска имуществена общност.

  Данни за случаи, при които намесата е останала без резултат

   

              Като пример посочвам молба за съдействие за освобождаване от такса за паркиране на живущите в пешеходната зона на „Синя зона” за платено паркиране. Живеещите там са затруднени, тъй като не могат да оставят автомобила пред дома си, а в странични улички, и това създава затруднения по пренасяне на багаж и придвижване на възрастни и деца от мястото на паркиране до жилището. В предложенията ми по проекта на наредба за паркирането поставих и този въпрос на вниманието на общинските съветници.

               Безрезултатни са отправените молби за съдействие за настаняване в общинско жилище. Хората, които търсят помощ от обществения посредник, действително са в нужда, но не отговарят на изискванията за картотекиране по Наредбата за реда и условията за разпореждане и управление с общински жилища на територията на Столична община или не желаят (по различни причини) да се съобразят с тях. Посредничеството ми за удължаване на срока за пребиваване на семейство, настанено в резервно жилище, се оказа невъзможно, след като при подробната проверка от екипа установихме факти и обстоятелства по отглеждането на децата, затаявани от родителите им.

  Нерешени остават затрудненията на граждани от район „Люлин”, които живеят в жилищен блок, построен в непосредствена близост до къщи – общинска собственост, с настанени в тях многолюдни семейства. Гражданка от блока се жалва, че обитателите на къщите нарушават обществения ред, трупат боклуци в двора, пушек от печки с твърдо гориво замърсява въздуха. Наемателите обаче са законно настанени там и са редовни платци. Компетентните общински органи извършиха проверки с предупреждение да не се трупа нерегламентирано смет и да се спазват добрите нрави. Съжителството обаче на хората във високия блок със съседите от къщите остава.

   

  Становище за прилагането на средствата за защита

  на законните права и интереси на гражданите

   

              Гражданите получават добро местно самоуправление, когато общината прилага законно гарантираните принципи на обективност и безпристрастност, отговорност и отчетност, ефективност, предвидимост, откритост и достъпност, обективност и безпристрастност, служебно начало. Ако към всичко това се добавят всекидневно усърдие и съпричастие към затрудненията на хората, резултатите са по-стойностни  и устойчиви. Удовлетворението на отделния човек при взаимодействието му с общината идва, когато срещне разбиране за личния му проблем и конкретни действия в установените срокове.

              Не само по сигнали и предложения на граждани, но и от мои лични наблюдения, ще посоча няколко дребни на пръв поглед, но лесно изпълними и обществено значими мерки, които биха подобрили двупосочната връзка граждани – местна власт:

  – Допълнително развитие на информационната среда, така че предварително и редовно хората да бъдат уведомявани за предстоящи ремонти на улици, удължаване на срокове при ремонт и причините за това; работното време на зоните за платено паркиране (когато събота е определена за работен ден); промени в маршрута на градския транспорт. Приветствам появата и се надявам да се доразвие като силно средство за постоянна и обратна връзка Контактният център на Столична община, с електронен адрес http://call.sofia.bg.

              Завишен непрекъснат контрол по стриктно изпълнение на наредбите на Столичния общински съвет. Като пример ще посоча изискването на чл. 31, ал. 2 от Наредбата за организация на движението на територията на Столична община – когато спирките са оформени със специално уширение на пътното платно, водачът на нерелсовото превозно средство за обществен превоз на пътници по редовните линии на градския транспорт е длъжен да спира в това уширение, а когато такова няма, да спира възможно най-близо до границата на платното за движение. Пътниците в градския транспорт са свидетели и потърпевши от спирането на автобуси и тролейбуси на разстояние от бордюра, понякога до 40-50 см, което затруднява трудноподвижните (веднъж слизане от превозното средство и после качване на тротоара – или обратното), а в дъждовно и кишаво време ядосва мнозина, докато газят в образуваните локви край пътя.

              – Точно заради дълбоките кишави локви е добре да се помисли за организация по събиране на изринатия от тротоари и улици сняг и своевременното му извозване извън града, за да се избегнат потоците вода при снеготопене.

              – Класифицираните в таблицата като жалби по алтернативни проблеми са свързани преди всичко с въпроси по услугите на Топлофикация София ЕАД. Очаквам в скоро време да бъдат избрани обществените посредници за дружеството, които ще подхванат случаите и ще търсят решения по тях.

              Екипът на обществения посредник се включи в дейности по проект на „РискМонитор” и Асоциация за развитие на София „Превантивен модел за борба с корупцията на общинско ниво”, съфинансиран от ГД „Вътрешни работи”, Програма „Превенция и борба с организираната престъпностна Европейската комисия. Участвахме в два обучителни семинара – през юни и декември, съвместно с общински съветници и представители на районните администрации, по обсъждането на етичните стандарти в работата на общинските служители, стратегическо управление и антикорупционни мерки на местно ниво. Партньор по проекта е Международният консултантски център на общините, Чехия. В края на октомври се осъществи обмяна на опит с чешките партньори в Прага, които ни запознаха с местната практика по съставяне на прозрачен общински бюджет, прилаганите методи за наблюдение на корупционни рискове чрез набор от ключови индикатори, с антикорупционната стратегия на община Либерец.

  В заключение ще сравня градът с огледало, в което се отразява събирателният образ на гражданите и на местната власт. Когато хората обичат града си и милеят за него и когато общинарите влагат и сърце в работата си, той става уютно, привлекателно и предпочитано място за живеене. Ако всекидневно работим и мислим за София с обич и топлина, ще имаме съвременен, уютен и приветлив дом.

   
   
  Лилия Христова
  Обществен посредник на територията на Столична община
  30 януари 2015 г.
   

   

  © Всички права запазени. Този сайт е създаден от Softech.