Столичен Омбудсман

Подайте жалба

Документи

Екип

Дейности

Бюлетин

Въпроси и отговори

Свържете се с нас

Адрес:  ул.  "11 август"  4,  ет. 3
София 1000
Телефон: 02/9873449, 02/9871341
Факс: 02/9862785
E-mail:
ombudsman@sofia.bg

Приемно време:
Всеки работен ден

От 09:00 до 17:00 ч.

Анкета

Необходимо ли е разширяване на „зелена“ зона за платено паркиране?

Не ме интересува, не шофирам.

Не, ще се отрази на бюджета

Да, ще подобри възможностите за паркиране в кварталите.

Не, няма нищо да се промени.

Да, да се въведе и в големите жилищни комплекси.

Да, но само около обществени сгради.

Не, необходима е цялостна концепция за регулация на паркирането.

Архив на анкетите


Удостоверение за
администратор на
лични данни:

Полезни връзки:

»Столична община

»Столичен общински съвет
 


»Обществени посредници на „Топлофикация София“ ЕАД
 

»Омбудсман на Република България


»Национално сдружение на местните обществени посредници в РБ

»Комисия за защита на личните данни

»Комисия за защита от дискриминация


»Комисия за защита на потребителите

»Програма достъп до информация
 

 

07.07.2014ЧЕСТО ЗАДАВАНИ ВЪПРОСИ И ОТГОВОРИТЕ ИМ


Кой може да се обръща към обществения посредник?

Жалби и сигнали могат да подават всички физически лица без разлика на гражданство, пол, религиозни убеждения или политическа принадлежност. Граждански и неправителствени сдружения, други организации, които осъществяват дейност на територията на Столична община, също могат да сигнализират, ако смятат, че са налице лоши административни практики, злоупотреби или условия за нарушаване на правата и свободите на гражданите.


В кои случаи да търся обществения посредник?

Български и чужди граждани, лица без гражданство, юридически лица и организации, които осъществяват дейност на територията на Столична община, могат да се обръщат към обществения посредник с писмена жалба, молба за съдействие или устен сигнал в случаите на:

-         нарушаване на изискванията за законосъобразност и правилност на административните актове и действия на Столичния общински съвет и администрацията на Столична община (включително районите);

-         неспазване на процедури за издаване на административни актове;

-         неспазване на реда и условията а извършване на административни услуги;

-         предоставяне на невярна или недостатъчна информация за упражняване на правата и задълженията на гражданите;

-         прояви на некомпетентност, недобросъвестност и незачитане достойнството на гражданите.

 

Кога общественият посредник НЕ МОЖЕ да се намеси?

Правомощията на обществения посредник не се отнасят до:

-         вътрешнослужебните отношения в Столичния общински съвет и администрацията на Столична община;

-         приватизацията и дейността на общинските дружества;

-         въпроси от личния живот на гражданите;

-         съдебни процедури.

Общественият посредник няма правомощия да отменя административни актове. Неговата задача е аргументирано, безпристрастно и справедливо да препоръча на общински орган да поправи слабости в своята администрация, да отмени или измени свой акт, ако с него са нарушени права и законни интереси на граждани.

 

Как да се обърна към обществения посредник?

Жалбите и сигналите се подават лично, в свободна форма, стига разбираемо да са изложени оплакванията и да са посочени правата, които се смята, че са нарушени. Можете да се свържете с обществения посредник по следните начини:

- в Приемната на ул. „11 август” № 4, ет. 3 – всеки работен ден от 9 до 17 ч.

- на телефони 02/9871341, 02/9873449 и факс 02/9862785

- по пощата на адрес: София 1000, ул. „11 август” № 4, ет. 3

- на и-мейл ombudsman@sofia.bg

- през електронната страница http://www.sofiaombudsman.bg – секция ПОДАЙ ЖАЛБА.

 

Каква информация трябва да предоставя?

За да се извърши проверка по жалбата, да се предприемат своевременни действия и  да бъдете уведомени за резултатите, жалбата трябва да съдържа:

-         име на подателя, адрес за кореспонденция, телефон за връзка;

-         ясно, пълно и точно описание на случая, с посочени конкретни факти, регистрационен номер и дата на свързани документи или административни актове;

-         посочете точни и актуални данни за нарушителя;

-         посочете дали случаят се разглежда от съд или прокуратура към момента на подаване на жалбата и дали има предходни разглеждания в държавни, общински или съдебни органи;

-         приложете копия на документи, доказващи извършеното нарушение и/или отказ на общински органи да решат въпроса, ако има такива.

Правомощия

Общественият посредник на територията на Столична община съдейства за спазването на правата и законните интереси на гражданите пред администрацията на Столична община, районните администрации и Столичния общински съвет.

Общественият посредник приема жалби на граждани, извършва проучвания по жалбите и дава становища, предложения и препоръки до органите на местно самоуправление и местната администрация.
 

Бъдете информирани

ОБЩЕСТВЕН ПОСРЕДНИК НА ТЕРИТОРИЯТА НА СТОЛИЧНА ОБЩИНА
ОБЩЕСТВЕНИ ПОСРЕДНИЦИ НА “ТОПЛОФИКАЦИЯ СОФИЯ” ЕАД

Архив

>> ПРЕДЛОЖЕНИЯ от Обществения посредник на територията на Столична община по проекта на Наредба за паркирането на територията на Столична община
>> Среща-разговор на тема „Столичното общество и местната власт – споделена грижа за добро управление”
>> Изнесени приемни по райони
>> ЧЕСТО ЗАДАВАНИ ВЪПРОСИ И ОТГОВОРИТЕ ИМ
>> ИСТОРИЯ НА ИНСТИТУЦИЯТА ОБЩЕСТВЕН ПОСРЕДНИК НА СТОЛИЧНА ОБЩИНА
>> Честит празник!
>> Становище на Обществения посредник относно промяната на обхвата и условията за ползване на зоните за платено паркиране
>> Ролята на обществения посредник *
>> Обществено обсъждане на трети метродиаметър на София
>> За спора и съгласието в името на Софийската Княжеска градина
>> Коментар на новите размери на данък "сгради"
>> Политика по интеграция на ромите
>> Наредба за Обществения ред
>> Промяна в Наредбата за реда и условията за управление и разпореждане с общински жилища на територията на СО
>> 17 септември – демократична София посреща своя празник
>> Идеи за паркиране в столицата
>> Женски пазар
>> Относно блога на Столична община
>> Бюджетът на общината за 2010 - за гражданите и срещу кризата
>> След първия кмет - жена, София има нужда от първи референдум
>> Мнения на Общински съветници
>> Анкета - референдум
 

© Всички права запазени. Този сайт е създаден от Softech.