Столичен Омбудсман

Подай жалба

Документи

Екип

Инициативи

Свържи се с нас

Адрес:  ул.  "11 август"  4,  ет. 3
София 1000
Телефон: 02/9873449, 02/9871341
Факс: 02/9862785
E-mail:
ombudsman@sofia.bg

Приемно време:
Всеки работен ден

От 09:00 до 17:00 ч.

Анкета

Каква информация очаквате да намерите тук?

Често задавани въпроси и отговорите им.

За моите граждански права.

За моите граждански задължения.

Правна информация.

За дейността на обществения посредник.

За административни процедури и услуги.

Ако имате други предложения, пишете на e-mail ombudsman@sofia.bg

Архив на анкетите


Полезни връзки:

»Столична община

»Столичен общински съвет
 

»София и Югозападен регион 
Кандидат за европейска столица на културата 2019»Омбудсман на Република България


»Национално сдружение на местните обществени посредници в РБ

»Комисия за защита на личните данни

»Комисия за защита от дискриминация


»Комисия за защита на потребителите

»Програма достъп до информация
 
АНАЛИЗ

за постъпилите жалби при обществения посредник и становищата по тях за периода януари – юни 2014 г.

Шестмесечният период от януари до юни 2014 г. премина в условията на изтекъл мандат и открита процедура за номинации и избор на нов обществен посредник. На свое заседание на 29.05.2014 г. Столичният общински съвет избра нов обществен посредник.
В тези условия ограниченият състав от двама сътрудници в Офиса съсредоточи дейността си върху поддържането на постоянен ритъм в организацията на приема, обслужването и обработката на подадените от гражданите жалби, молби и предложения. Положиха се усилия да се отделят максимално време и внимание към отправените искания, да се консултират гражданите, насочат и придружат с точни и изчерпателни съвети. По заведените преписки се осигуряваше в срок правна консултация и защита. По казусите, при ефикасна и резултатна намеса на екипа на обществения посредник, се провеждаха допълнителни уточняващи разговори и обсъждания. За съжаление заложената в минали години добра практика на изнесени приемни в районите на Столична община не получи устойчивост и развитие. Съгласувани с районните администрации, те бяха разчетени с оглед пестене на време на гражданите и доближаване при поставянето, изясняването и решаването на техните проблеми на място. Като форма на пряк диалог и информираност на обществения посредник за работата на районните администрации и обществените нагласи към тяхната дейност, в новия мандат изнесените приемни ще се възстановят и доразвият при очакване за подобрено качество на работата, разширен капацитет и положителни резултати.
Към момента Офисът на обществения посредник работи в близко сътрудничество с Приемната на Столична община. Не са редки случаите, в които граждани, посещаващи Приемната, се изслушват и консултират на място и от сътрудниците на обществения посредник. Съветите и препоръките, получени от тях, ги ориентират към по-точно адресирана и компетентна административна помощ и защита.

Изминалият период е безрезултатен по отношение на проследяване, анализиране и предложени становища по готвени промени в местната нормативна уредба. Доколкото това диспозитивно изискване задава високи критерии и ангажираност с изготвяне на предложения с обобщено естество, капацитетът на Офиса през първите шест месеца на годината е недостатъчен, за да ги покрие. Редовното участие на обществения посредник в заседанията на Постоянната комисия по етика, граждански права, молби и жалби на СОС, както и бъдещи участия в заседания на други постоянни комисии на СОС, могат да катализират предложения и становища от нормативен порядък. Без да са били приоритет в дейността на обществения посредник досега, такива предложения в предишни години са давани в областта на обществения ред, регулирането на търговската дейност, разпореждането с общинска собственост.

Правомощия

Общественият посредник на територията на Столична община съдейства за спазването на правата и законните интереси на гражданите пред администрацията на Столична община, районните администрации и Столичния общински съвет.

Общественият посредник приема жалби на граждани, извършва проучвания по жалбите и дава становища, предложения и препоръки до органите на местно самоуправление и местната администрация.
 

Архив

>> ЧЕСТО ЗАДАВАНИ ВЪПРОСИ И ОТГОВОРИТЕ ИМ
>> ИСТОРИЯ НА ИНСТИТУЦИЯТА ОБЩЕСТВЕН ПОСРЕДНИК НА СТОЛИЧНА ОБЩИНА
>> Честит празник!
>> Становище на Обществения посредник относно промяната на обхвата и условията за ползване на зоните за платено паркиране
>> Ролята на обществения посредник *
>> Обществено обсъждане на трети метродиаметър на София
>> За спора и съгласието в името на Софийската Княжеска градина
>> Коментар на новите размери на данък "сгради"
>> Политика по интеграция на ромите
>> Наредба за Обществения ред
>> Промяна в Наредбата за реда и условията за управление и разпореждане с общински жилища на територията на СО
>> 17 септември – демократична София посреща своя празник
>> Идеи за паркиране в столицата
>> Женски пазар
>> Относно блога на Столична община
>> Бюджетът на общината за 2010 - за гражданите и срещу кризата
>> След първия кмет - жена, София има нужда от първи референдум
>> Мнения на Общински съветници
>> Анкета - референдум
 

© Всички права запазени. Този сайт е създаден от Softech.